E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları münasebetiyle
39 48 550
2 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; Personel rejiminin hâlâ ıslah edilemediğine, alınan geçici tedbirlerin mahallî idareler memurlarının güç duruma düşürdüğüne, Personel Kanunu ıslahatının biran, evvel yapılmasına dair demecine cevabı
39 50 605
3 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İki kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
40 54 96:97 100
4 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
42 77 33:34
5 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; Avans alamıyan memur ve hizmetlilere dair Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevap vereceğine dair
42 77 23:24
6 Demeçler Ve Söylevler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun; Sakarya deprem felâketi, hasarları ve yapılan yardımlar hakkında demeci
43 94 453:454
7 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Sakarya deprem felâketi, hasarları ve yapılan yardımlar hakkında demeci
43 94 453:454
8 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı münasebetiyle
43 95 508:511
43 97 731:732 736
9 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
43 95 523
10 Demeçler Ve Söylevler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun, Doğu bölgesinde vukubulan zelzelede dolayısiyle duyulan teessüre ve gerekli yardımın yapıldığına dair demeci ve canlarını kaybeden aziz vatandaşlarımızın hatıralarını tâzizen yapılan saygı duruşu
43 96 594
11 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Doğu bölgesinde vukubulan zelzele dolayısiyle duyulan teessüre ve gerekli yardımın yapıldığına dair demeci ve canlarını kaybeden aziz vatandaşlarımızın hâtıralarını tâzizen yapılan saygı duruşu
43 96 594
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
12 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu'nun Kıbrıs olayları hakkındaki demecin cevabı
44 5 103
13 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun taşansı münasebetiyle
44 15 516:517
14 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Danıştay bütçesi münasebetiyle
45 26 317:321
15 Önergeler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi İle ilgili 18.5.1967 tarih ve 684 sayılı Kanunun ek 7. madde 3. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin ilgili komisyonlardan üçer üyenin katılmasiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair
46 48 344
16 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, fındık üreticilerinin durumuna piyasadaki ihtiyaç maddelerinin fiyatları yükseldiği halde, fındık fiyatlarında yeter bir artış olmadığına, bu hususta Hükümetçe tedbir alınmasına dair demecine dair
46 48 336 341:343
17 Önergeler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kore Savaşma katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması haklımda kanun teklifinin gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair
47 59 356
18 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 683 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
47 59 338:339
19 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanununun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18.5.1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
47 59 372:374 376
20 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki Kanunun 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
47 59 362
21 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 931 sayılı İş Kanununun 110. maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
47 60 389:390
22 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kore Savaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu, 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
47 60 394
23 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) İşlerinde çalışan personelin Türk Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
47 60 405
24 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Sel, kuraklık ve süne tahribatı sebebiyle bu yıl az olan buğday istihsalinin önümüzdeki yıl telâfisi için tohumluk buğday dağıtımında gösterilen hassasiyetin artması lüzumuna dair demecine cevabı
47 62 458 460
25 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun Kamu iktisadi Teşebbüslerinin (1964, 1965, 1966 faaliyet yılları) denetimi sonuçlan hakkındaki raporu münasebetiyle
48 65 10
48 66 76 79:91
26 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Petrolleri Petrokimya, lsılit ortaklıklarının 1964, 1965, 1966 yılları hesap ve neticeleri münasebetiyle
48 72 492:493
27 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 1964, 1965 1966 yılları hesap ve neticeleri hakkında rapor münasebetiyle
48 73 558:561
28 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : TRT Kurumu 1964, 1965, 1966 yılları hesap ve neticeleri münasebetiyle
48 74 626:634
48 75 649 670
29 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Güneş Matbacılık TAŞ 1964 1965, 1966 yılları hesap ve neticeleri hakkında
48 75 709:710
30 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kamu iktisadi Teşebbüsleri raporunum tümü üzerinde
48 76 732:740
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
31 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
49 16 479:483 486
32 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1969 yılı Danıştay Bütçesi münasebetiyle
50 27 323:331
33 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237. maddesi ile 238. maddesinin 4. fıkrasının, uygulanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
51 38 1084 1086:1087
34 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle
52 39 39:40
35 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 8. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
52 39 26 28 30:34
36 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın, Cumhuriyet Senatosunda verilen öncelik ve ivedilik önergeleri sebebiyle yürütme organının denetimi ile ilgili konuların görüşülemediğine dair
52 49 485:486
37 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : TC Emekli Sandığı Kanununun 64. maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
52 50 576:578
38 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
53 55 164
39 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Araş Irmağının taşması neticesi sellerin yaptığı tahribata dair demeci münasebetiyle
53 59 342:343
40 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tütün ve tütün tekeli kanunu ta-tasarısı münasebetiyle
53 59 349
41 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü yapılacak genel Milletvekili seçimleri sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyolarından yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün sonra saat 15:00'de toplanmasına karar verilmesini istiyen Adalet Partisi Grubu Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi münasebetiyle
53 67 558:561
42 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Samsunspor maçında halkla Toplum Zabıtası arasında geçen olaylara dair demeci münasebetiyle
53 67 539
43 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
53 70 639