E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SAİT NACİ ERGİN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmamasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
65 80 555
65 81 575:579
65 82 614 633:639
2 Söz Alanlar SAİT NACİ ERGİN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı hükümlerine dair sorusu münasebetiyle
67 125 1055
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar SAİT NACİ ERGİN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Devlet memurlarının kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi ile bütün yan ödemelerin bir sene müddetle durdurulmasının sakıncalarına dair gündem dışı demeci münasebetiyle
1 15 252:254
4 Söz Alanlar SAİT NACİ ERGİN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
2 25 4:10 109:112
5 Söz Alanlar SAİT NACİ ERGİN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1972 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 33 340:349