E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diclet nehri üzerinde baraj yapılıp yapılmıyacağına dair sözlü sorusuna cevabı
39 48 556
2 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının bacasından intişar eden gazların zararlarına dair sözlü sorusuna cevabı
39 49 579:583
3 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın, Keban Barajı sebebiyle yapılmakta olan istimlâklere dair sözlü sorusuna cevabı
39 50 617
4 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
39 50 616
5 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2. maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
40 65 366:371
40 66 417:419 422:424
6 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânı münasebetiyle
41 76 357:358
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
44 19 697 701:704
8 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan ile Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, Bor madenleri konusunda Senato araştırması istiyen Önergesi münasebetiyle
44 22 841:849
9 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1968 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 28 684:688
10 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1968 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 31 1090:1098
11 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un, Erzincan ovasındaki taşkınlara dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
47 62 473:474
12 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Etibank Teşekkül Merkezi ve bağlantılarının 1964, 1965, 1966 yılları netice hesapları hakkında
48 68 204:211 215
13 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : TKİ Ereğli Kömürleri İşletmesi Garp işletmesi ve Kömür ve Tevzi Müesseseleri 1964, 1965, 1966 netice hesapları hakkında
48 70 355:359 361
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
14 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın, Ceyhan havzasında baraj inşaatına geçilmemesi sebebine dair sözlü sorusuna cevabı
49 8 229:230
15 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fehmi Alpaslan, Necip Seyhan, Sami Turan ve Sakıp Hatunoğlu'nun, büyük şehirlerdeki kömür dağıtımı yetersizliği, köylerin yakacak ihtiyacı ve belli ve yeterli bir millî yakıt politikası özlenmesi konusunda Senato araştırması istiyen önergeleri münasebetiyle
49 22 828:831
16 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Usul hakkında
49 22 824
17 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 31 342:357
18 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hükümetle hiçbir ilgisi olmadığı halde bir konuşma sırasında CHP Başkanvekilinin kullandığı «yalan» kelimesinin Başbakanla hiçbir alâkası bulunmadığına dair
51 37 1042
19 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin 36. Birleşimde CHP'nin öğrenciler camiasında birtakım anlaşmalar ve birleşmeler için hareket noktası aradığına dair demeci münasebetiyle
51 37 1042
20 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, seçim bölgesi çiftçilerinin bir müddetten beri motorin bulamamaktan ve römorklarla benzin varilleri taşıyanlara mâni olunmasından şikâyetçi olduklarına ve bu konularda gerekli tedbirlerin alınmasına dair demecine cevabı
52 52 644
21 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle
53 60 412 429:438 440:441