E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiyle
32 39 226:232
2 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
32 40 245:248
3 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
32 40 253:255 257
4 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; Türkiye'de sünnilik-alevîlik diye bir mevzu bulunmadığına, Ortaçağ'da vukubulan hudut hâdisesinin zaman zaman, aynı mezhepten olan köyler arasında da görüldüğüne, bu gibi hâdiselerin siyasi istismara konu edilmemesi gerektiğine, Türkiye'nin hiçbir zaman bir yabancı devlet nüfuzu altına girmediğine ve girmiyeceğine dair demeci.
36 79 42:43
5 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
36 80 91:102
36 82 123 143:145 147 149 163:164 169:170 172
6 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın içişlerimize karşı tertiplenen plânlı müdahaleler ve iştirakçileri konusundaki konuşmasında Hükümeti istihdaf eden hususlara cevabi demeci
36 91 392:394
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
7 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Adana olayları üzerinde İçişleri Bakanının açıklamada bulunacağını ve hâdiselerin mahkemeye intikal ettiğini bildiren demeci.
37 5 132
8 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Köksal'ın, Asgari geçim indirimi Kanununa dair sözlü sorusuna cevabı
37 7 215 217
9 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Başbakanın devam etmekte bulunan seri konuşmaları hakkında Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın 24.11.1966 günlü 8. Birleşimdeki demecine cevapları.
37 10 295:299
10 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen imam kadrolarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
37 11 350:352
11 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
37 19 592:595
12 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
37 19 573:574
13 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1967 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 27 475:480
14 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1967 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
38 27 488:490
15 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi münasebetiyle
38 27 497:499
16 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : İthalden alınacak Damga Resmi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
38 32 1048:1050 1058
17 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in bahis konusu ettiği hususun ve Kat Mülkiyeti Kanununun tatbikatında görülen aksaklıklardan tesbit edilenlerin ıslahı istikametinde çalışmaların devam ettiğine dair demeci
39 46 477
18 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in bahis konusu ettiği hususun ve Kat Mülkiyeti Kanununun tatbikatında görülen aksaklıklardan tespit edilenlerin ıslahı istikametinde çalışmaların devam ettiğine dair demeci
39 46 477
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
19 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; Karadeniz Bakır İşletmesine şahısların koyduğu sermaye miktarına dair geçen tutanak hakkında
54 6 315:316
20 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin; Anayasa ve kanunlara aykırı filmlerin televizyonda gösterilmesini önlemenin Hükümetin görevi olduğuna dair
54 8 373:374
21 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
54 10 409
57 57 559:560
22 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediyelerin bir yıllık yekûnuna dair sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
54 10 403 405:406
23 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan Kredi Anlaşmasına dair Senato Araştırması isteyen önergesi münasebetiyle
54 10 410:419
24 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, orman yangınları hakkında konuşan Tabiî Üye Vehbi Ersü ve Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'ya cevabı
54 12 469:472
25 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Mücadele Birliğinin Konya'da yaptığı yargı organını protesto mitinginin hâdisesiz geçtiğine dair demeci münasebetiyle
54 18 650:651
26 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, hadiseleri hukukî bakımdan tetkik ettiklerini söyleyen üyelerin olayları tek taraflı olarak ele aldıklarına dair demeci.
55 21 13:14
27 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
56 32 277:280
28 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Kahire'de toplanacak Parlâmento üyeleri milletlerarası konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi için takibolunacak usul hakkında Müşterek Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle
56 32 186:187
29 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
56 33 363:371
30 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
56 33 410:419
31 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, CHP Genel Başkanının, Hükümetin teşkili konusunda beyanda bulunmaya salahiyetli olduğuna, şahısları istihdaf etmeyip Hükümeti kuracak kimselerde aranması gerekli vasıfları saydığına dair demeci münasebetiyle
57 46 204:205
32 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
57 50 366:368
33 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık'ta Sarımsaklı mevkiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair sözlü soru münasebetiyle
57 57 555:556
34 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, anarşik hareketler, Anayasayı ters yorumlayan sol gelişmeler, milliyet ve din mefhumlarını parçalamaya çalışan siyonist cereyanlara dair demeci münasebetiyle
57 57 546:547
35 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; bir partinin iktidara geldiği zaman, gerekli kanunî hazırlıkları yaptıktan sonra, arzuladığı sistemi uygulamasının tabiî olduğunu, ancak şimdiden toprak işleyenin su kullananın mülküdür iddiasının memlekette anarşi doğuracağına dair
57 66 903:905
36 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
58 68 114:116
37 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
58 68 129:133
38 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi münasebetiyle
58 70 365:372
39 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
58 73 658:666
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
40 Demeçler Ve Söylevler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın bahis konusu yaptığı Başbakanın devam etmekte bulunan seri konuşmalarının Millet Meclisinde bir genel görüşme konusu yapıldığını ve bunu kendisinin cevaplıyacağını beyanla, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Senatosunda açıklamada bulunacağına dair demeci.
37 8 251:252