E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu münasebetiyle
7 25 572:574
2 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay bütçesi münasebetiyle
8 35 425:426
3 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
8 36 483:490
4 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İmar ve İskân Bakanlığına bağlanması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 86 640:641
5 Önergeler RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına ve tasarının bu komisyonda müzakeresine dair
12 87 689
6 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
14 107 269:270
14 108 313:322
14 110 411:413
14 111 445:446 463
14 112 481 500:501 508 510 517
15 114 39 41 80 87