E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1966 yılı Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversite bütçeleri münasebetiyle
32 41 463:474
2 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversitelerimizin verimini artırmak, sıkıntılarına çare bulmak için neler yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle
34 50 368:369
3 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eğitim konusu üzerinde Cumhuriyet Senatosu araştırılması yapılması hakkındaki önergesi münasebetiyle
34 54 619:622
4 Demeçler Ve Söylevler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in; üyelerden Sadi Koçaş'ın, Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilere gönderilen ankete dair demecine cevabı
35 63 553:554
5 Demeçler Ve Söylevler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, Cumhurbaşkanınca seçilen üye Zerin Tüzün'e cevaben, sınıf tüzüklerinin ıslah edildiğine, mevcut bazı eksikliklerin Bakanlar Kurulunda giderilmesine çalışılacağına dair demeci
35 65 633
6 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tüzün'ün, yazdığı bir kompozisyon ödevi dolayısiyle Öğrencisini savcılığa teslim eden eğitimcilere ne gibi bir işlem yapılacağı hakkında sözlü sorusuna cevabı
35 65 657 659
7 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, ananevi Türk terbiyesine dair sözlü sorusu münasebetiyle
35 65 653
8 Demeçler Ve Söylevler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in: Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tüzün ve Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, teşhir için Amerika'ya gönderilen müze eşyası ve tekniker okulu öğrencilerinin boykot hareketleri konularındaki demeçlerine cevapları
35 70 745:748
9 Önergeler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesinde Eğitim Fakültesi kurulması ile ilgili kanun tasarısının, teşkil olunacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair
36 92 428:429
10 Önergeler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7. 1962 tarihli ve 58 sayılı kanuna ek kanun tasarısını görüşmek üzere ilgili komisyonlardan seçilecek üyelerin iştirakiyle bir geçici komisyon teşkiline dair
36 98 599:600
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
11 Demeçler Ve Söylevler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, Tabiî Üye Mehmet Özgüneş ve Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın üniversiteye giremiyen öğrencilerin durumu konusundaki konuşmalarına cevabi demeci
37 3 60:64
12 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair sözlü sorusuna cevabı
37 4 102:104
13 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğin'in, oyun yerlerine dair sözlü sorusuna cevabı
37 4 119:120
14 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, tekniker okulu öğrencilerine dair sorusuna cevabı
37 6 181:183 185:187
15 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene karşı yapılan ithamlara dair sözlü sorusuna cevabı.
37 6 169:170
16 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, Osmaniye'ye naklolunan Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürüne dair sözlü sorusuna cevabı
37 6 186:187 189:190
17 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, orta dereceli okullara gönderilen gazete, dergi ve kitaplara dair sorusuna cevabı
37 14 471:474 478:481
18 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, ortaokul ve iş öğretmen muavinliği sınavına dair sözlü sorusuna cevabı
37 14 469:470
19 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1967 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 29 691:711 719
20 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 6 arkadaşının, Millî Eğitim politikası ile ilgili bir genel görüşme açılması hususunda önergesi münasebetiyle
39 40 244:271
21 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi Koçaş'ın, Millî Eğitim politikası ve öğretmenler hakkında (10/9), Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in eğitim politikası üzerinde (10/10) ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın, öğretmenlere yapılan baskı hakkındaki önergeleri münasebetiyle
39 42 324:331
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
22 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı münasebetiyle
12 73 99:104 117:118 140:143 158
23 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversiteler kanunu tasarısı münasebetiyle
12 74 222:225
12 75 337:338 352:354 371:372
24 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversite Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
12 77 569 571 574:575