E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde birbirini kesen kara ve demiryollarına dair sözlü sorusuna cevabı
54 10 401
2 Demeçler Ve Söylevler NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin Türk Deniz Taşıt İş Sendikası grevinin, grev kararı alınmasından bu yana geçirdiği safhalara ve halen bir konuda anlaşmaya varıldığına dair demeci.
55 27 344:346
3 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 bütçesi münasebetiyle
56 37 230:246
4 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Hükümet Programının görüşülmesi münasebetiyle
57 50 365:366
5 Önergeler NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 6623 sayılı Kanunun 19. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere tasarının havale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile, bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
57 59 644
6 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
58 70 387:391
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak'ın THY Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair Senato araştırması isteyen önergesi münasebetiyle
62 14 231:240
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 38 567:575
9 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına dair sözlü sorusu münasebetiyle.
28 68 284:285
10 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, AEG, Telefunken Şirketleriyle yapılan sözleşmeye dair sözlü sorusu münasebetiyle.
28 68 288:293