E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, tütün ekicilerinin fiyatı bilmemeleri ve kâfi miktarda kredi sağlıyamamaları yüzünden tütünleri düşük fiyatlarla elden çıkarma veya tefecilerin eline düşme durumunda bulunduklarına, müstahsili bu zor durumundan kurtarmak için gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
49 21 726:727
2 Önergeler NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin görüşme günlerinin değiştirilmesine dair
49 24 879:880
3 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 32 633:640 642
4 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, tütün ekicilerinin durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
51 36 990:993
5 Önergeler NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
51 36 982:983
6 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, tütün fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle ekicilerin zarar ettiğine dair demeci münasebetiyle
53 56 245:246