E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 1972 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 33 302:308
2 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin Güney Anadolu hasat mevsiminin buğday fiyatlarının ilânı tarihinden evvel gelmesi dolayısıyle çiftçilerin uğradıkları zararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı demecine cevabı
4 60 500
3 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Gündem dışı konuşma yapan üyelerin temas ettikleri tarım ürünlerinin maliyetindeki artışlar ve ilân edilen hububat fiyatları hakkındaki demeçlere cevabı.
4 64 628:630
4 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, hayvan ve hayvansal ürünlerde maliyete dayalı destekleme alımlarının yapılması ve kaliteli et üretiminin artırılması için alınacak tedbirler hakkındaki gündem dışı demecine cevabı
4 65 646:647
5 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Gündem dışı konuşma yapan Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar, Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı ve İstanbul Üyesi Rıfat Özürkçine'ye cevap veren demeci
5 73 108:109
6 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Adana Üyesi Mehmet Nuri Ademoğlu'nun tahıl ve pamuk taban fiyatlarının düşük İlân edilmesinin ve Ticaret Bakanlığının bu husustaki ısrarlı tutumunun sakıncaları hakkında gündem dışı demecine cevabı
5 78 351:352
7 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin gündem dışı konuşmalarına cevabı
6 83 50:51
8 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, tarım ürünlerinin fiyatlarına ve bu husustaki Hükümet politikasına dair gündem dışı konuşmasına cevabı
6 84 81:83
9 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın canlı hayvan ihracatının serbest bırakılması gerektiğine dair gündem dışı konuşması münasebetiyle
6 87 169:170
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu'nun, 14.11.1972 tarihli 3. Birleşiminde Ege Bölgesi tütün, pamuk ve üzüm üreticilerinin bazı âcil sorunları ve alınması gereken tedbirler konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap veren demeci
7 7 181
11 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 1973 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 29 379:388
12 Hükümet Programının Okunması NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 36 ncı Hükümetin (Talu Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
11 57 4:9
13 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 36 ncı Hükümetin (Talu Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
11 58 13:62