E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Hükümet Programının Okunması NİHAT ERİM (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 33 üncü (I.Erim Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
64 57 499:508
2 Söz Alanlar NİHAT ERİM (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 33 üncü (I.Erim Hükümeti) Programının görüşülmmesi münasebetiyle
64 58 510:576
3 Söz Alanlar NİHAT ERİM (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi münasebetiyle
67 114 355:358 408:409
67 115 472:476
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar NİHAT ERİM (BAŞBAKAN) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
3 34 409:414
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Naim Talû tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı münasebetiyle
11 58 31:34
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Tabiî Üye İsmet İnönü'nün ve Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un vefatları sebebiyle
13 16 247:249
7 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
13 26 390:392
8 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
14 49 248:254
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
9 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın gündem dışı beyanında kendisine sataşılması nedeniyle demeci.
18 7 134:135
10 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
18 9 168:171 188:189
11 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Türkiye'nin dış politikası ve Amerika Birleşik Devletleri yardımının kesilmesine dair gündem dışı demeci.
18 14 321:324
12 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Dışişleri Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
19 29 367:369
13 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi
21 49 487:489
14 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Dışişleri Bakanının, dış politikadaki son gelişmeler konusunda gündem dışı demeci münasebetiyle
22 68 515:520
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
15 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başkanlık Divanının tarzı teşekkülüne dair demeci.
24 6 165
16 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhurbaşkanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 31 161:164
17 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Dışişleri Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
26 37 367:370
18 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
26 39 716
19 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
28 77 479:481
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
20 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle.
29 11 221
21 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Küçüklerin korunması konusunda makamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle,
29 18 414:415
22 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci ek protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
29 20 454:455
23 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Dışişleri Bakanlığı 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 31 583:590
24 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde.
31 37 891:893
25 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 5.6.1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişi'; 1. maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
32 39 34:37 76:77
26 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi.
32 59 553:557
27 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle.
33 68 51:55