E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Önergeler MUSTAFA MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlası Anlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Amerika'dan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki kanun tasarısının ehemmiyetine ve müstaceli-yetine binaen biran evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu Ulaştırma İçişleri Tarım, Dışişleri ve Bütçe komisyonlarından ikişer üye seçilerek kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/472; Cumhuriyet Senatosu 1/500)
25 51 424
2 Söz Alanlar MUSTAFA MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 71 753 761:763
3 Söz Alanlar MUSTAFA MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 80 393:398
4 Önergeler MUSTAFA MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : TC Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
28 86 10:11
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar MUSTAFA MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 1966 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 42 589:603