E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, İçtüzüğün 131. maddesine göre son bir haftadan beri yurdun muhtelif yerlerindeki üniversite ve yüksek okul talebe yurtlan ile lise ve dengi okullardaki çalışmalar konusunda Hükümetin açıklama yapmasını isteyen önergesi münasebetiyle.
14 38 33:39
2 Söz Alanlar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 56 597:611