E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1962 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 35 553:558
2 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Belediyesinde, imar İşleri kâfi derecede cevap verecek, durumda olmadığına göre Mesken ve Plânlaştırma Müdürlüğünün tekrar kurulması hususunda neler düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusuna cevabı
3 38 21:22
3 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Ataklı'nın, Bakırköy üzerinden geçen Londra asfaltının Akıl Hastanesi hizasına düşen sahada bir benzin istasyonu, bîr motel ve birçok yüksek katlı binalar inşa etmek için gerekli inşaat plânını tasdik ettiren zat veya şirketin İsminin ne olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
3 51 339:340 344:345
4 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin vurdun muhtelif bölgelerinde yapılmış olan kadastro tesbitlerinin tashihi hususunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
3 56 563:564
5 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa ve Âmil Artus'un işsizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
4 61 124:127