E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : 1964 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 41 901:913
2 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da kurulması düşünülen kağıt fabrikasına dair sorusuna, cevabı
19 56 631:632
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
3 Demeçler Ve Söylevler MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanı Muammer Erten'in; Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun gündem dışı konuşmasında Türkiye'nin ekonomik durumunun karanlık gösterildiğine, bu konuşmanın iktisadî bünyemizde sarsıntılar yaratabileceğine dair beyanatı ile bütçe, kalkınma ve dış ticaret konularındaki cevabi demeci.
22 5 88:89
4 Önergeler MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Millî Prodüktivite kuruluşu hak-kındaki kanun tasarısının Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim, Tarım, Sosyal İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
23 19 8:9
5 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 36 948:959 970:971