E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üyesi Nusret Tuna'nın, orman bölgesinde yaşıyan halkın geçim ve çalışma imkânlarını sağlamak hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
4 79 492:493
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 7 251:252 279
3 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Neşet Çetintaş'ın, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarına dair sözlü sorusuna cevabı
7 12 189:190
4 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 40 406:420
5 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
13 99 827
6 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in, Manyas ilçesi hudutları dahilindeki hayvan şap hastalığına dair sözlü sorusuna cevabı
13 99 859 861:862
7 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. Hilmi Onat'ın, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkında sözlü sorusuna cevabı
13 99 855:856
8 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. Hilmi Onat'ın, Toprak gıdalama konusunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
13 99 853:854
9 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. Hilmi Onat'ın, Veteriner Fakültesinde halen okuyan talebe miktarına dair sözlü sorusuna cevabı
13 99 857:858
10 Önergeler MEHMET İZMEN (GİRESUN) (TARIM BAKANI) : Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1. maddesine bîr fıkra eklenmesİ için, tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair (Millet Meclisi 1/432, Cumhuriyet Senatosu 1/255)
14 101 10:11