E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
4 61 545
2 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkil âtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacyle Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle.
4 70 807:810 812 815:816
3 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı münasebetiyle
5 72 94
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 15.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
7 18 670:673 677 682
5 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1973 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
8 23 356:366
6 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı maddeleri münasebetiyle.
9 30 488:490