E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Millî Savunma Bakanlığına ait tesisler için yapılmış olan kamulaştırmalardan, gerçek ve tüzel kişilere borç olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
1 24 405:406
2 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1962 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 31 105:109
3 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 4.1.1961 tarihli ve 21l sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43. maddesinin değiştirilmesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu münasebetiyle
3 40 68
4 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, fakülte ve yüksek okullarda okumakta olan takıntılı son sınıf talebelerinden çeşitli sahalarda istifade edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ve yedek subaylık mevzuuna dair Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıklarından sözlü sorusuna cevabı
3 45 225:226
5 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
4 61 160
6 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1076 sayılı Yedek subay ve askeri memurlar Kanununun 3. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu münasebetiyle
4 73 327
7 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Muvazzaf subay ve askeri memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
4 83 586 588
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerî Yargıtay'ın kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
7 13 239
9 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, emekli subaylar arasındaki farklı emekli ödemelerine dair sözlü sorusuna cevabı
7 13 234:235
10 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın,25.7.1957 tarihinde Ankara'da vukubulan bir otomobil kazası dolayısiyle yapılan muameleye dair sözlü sorusuna cevabı
7 13 231
11 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Kâzım Yurdakul'un,3 Aralık 1962 tarihli Milliyet Gazetesinin 7. sayfasında Millî Savunma Bakanının Antalya CHP Kongresindeki konuşmasına dair sözlü sorusuna cevabı
7 22 480
12 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş'in, Gülhane Askerî Tıp Akademisine dair sözlü sorusuna cevabı
7 26 618
13 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğhı'nun, Türkiye'nin dış siyaseti üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 29 80:81
14 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Uçuş hizmetleri kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
8 29 90 93
15 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın; memlekette birçok tahribata sebebolan kış âfetlerinin devamı sırasında ordu birliklerinin yardımları ve ilerisi için lüzumlu tedbirlerin alındığı hakkındaki demeci
8 33 272:273
16 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Memlekette birçok tahribata sebep olan kış âfetlerinin devamı sırasında ordu birliklerinin yardımları ve ilerisi için lüzumlu tedbirlerin alındığı hakkındaki demeci
8 33 272:273
17 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1963 Bütçesi münasebetiyle
8 36 579:585
18 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin radyo, ofis, trafik, nükleer ve harb tekniklerindeki durumumuza dair sözlü sorusuna cevabı
10 43 31:33
19 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın; Kayseri ve İstanbul vakaları ile memleketimizi ziyaret etmiş bulunan Kenndy'in özel temsilcisi Büyükelçi Merchant ile nükleer silâhlara karşı savunma gücünü artırma konusunda yaptığı görüşmelere dair demeci
11 62 136:138
20 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kayseri ve İstanbul vakaları ile memleketimizi ziyaret etmiş bulunan Kennedy'nin özel temsilcisi Büyükelçi Merchant ile nükleer silâhlara karşı savunma gücünü artırma konusunda yaptığı görüşmelere dair demeci
11 62 136:138
21 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Niğde Üyesi İzzet Gener'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.8.1963 günlü birleşik toplantısındaki açık görüşmelerin neşrine mâni olunduğunun haber alındığına ve bu hareketin Anayasanın 87. maddesine aykırı bulunduğu hususunda demeci ile Meclisler açık görüşmelerinin neşrinin hiçbir surette menedilemediğine ve edilemiyeceğine dair cevabı
13 99 825
22 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın; Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyelerden Burhanettin Uluç'un 103. Birleşimde Harb Okulunun durumu hakkında vâki beyanatına cevaben Anayasanın 132. maddesi muvacehesinde Harb Okuluna dair bir konuşma yapmanın mümkün olmadığını ve Öğrencilerin kanunların verdiği haklardan geniş ölçüde faydalandıkları hakkında demeci
14 104 161:162
23 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyelerden Bnrhanettin Uluç'un 103. Birleşimde Harb Okulunun durumu hakkındaki vâki beyanatına cevaben Anayasanın 132. maddesi muvacehesinde Harb Okuluna dair bir konuşma yapmanın mümkün olmadığı ve öğrencilerin kanunların verdiği haklardan geniş ölçüden faydalandıkları hakkında demeci
14 104 161
24 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın; Manisa Üyesi Emin Acar'ın 10.9.1963 günlü 107. Birleşimde vâki, Amerika Birleşik Devletlerinin Türk Ordusuna yapmakta olduğu petrol yardımı hakkındaki konuşmasına cevabı
14 110 383:386
25 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Manisa Üyesi Emin Acar'ın, 10.9.1963 günlü 107. Birleşimde vâki Amerika Birleşik Devletlerinin Türk Ordusuna yapmakta olduğu petrol yardımı hakkındaki konuşmasına cevabı
14 110 383:386
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
26 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın, Genel Kurulun 8. Birleşiminde 20/21 Mayıs şehitleri aileleri ile malûllerine yapılacak maaş tahsisi ve yardımlar hakkımla konuşan Tabiî üye Osman Köksal'a cevabi demeci
16 9 97:98
27 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Köksal'ın 20-21 Mayıs hâdiselerinde şahidolanların ailelerine ve bu hâdisede malûl olanlara yapılacak maaş tahsisi ve yardımlar hakkındaki kanun tasarısının hâlâ Meclise intikal etmemesinden duyduğu üzüntüyü belirten demeci münasebetiyle
16 9 97
28 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, sabit birliklerin tayin bedellerine dair sorusuna cevabı
16 10 117
29 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, Kara Harb Okulundan ilişiği kesilen 1459 öğrenciye dair sorusu münasebetiyle
17 26 270:271
30 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
17 26 277 282 294
17 27 314:315
31 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1964 yılı Millî Savunına Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 37 334:344
32 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun münasebetiyle
19 56 646
33 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı orta sanatokulları öğrencileri hakkındaki kanun münasebetiyle
19 56 649
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
34 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, 70 sayılı Kanuna göre sabit birliklere verilecek olan tayın bedellerine dair sözlü sorusuna cevabı.
22 7 150
35 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 32 381:391
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
36 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın askerlik yoklamalarının yapılış şekline dair gündem dışı demecine cevabı
12 72 23:24
37 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısı münasebetiyle
12 79 858:859
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
38 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 29 431:438