E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 59 260 265:266 276
2 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tümü münasebetiyle
27 76 4:16
3 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 84 750:759 766
4 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1), (A/2) ve (A/3)işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
29 107 496:497 499
5 Önergeler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki tasarının, havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
30 111 123
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Asgari Geçim İndirimi Kanununun 1 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe girdiği cihetle Devlet memurları hakkında da tatbiki gerektiğine dair demeci
31 27 401:402
7 Önergeler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet Senatosu 1/618) (S. Sayısı:744)
31 30 609
8 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Osman Köksal'ın, En az Geçim indirimi Kanunu yürürlüğe girdiği halde tatbik edilmemesi ve Maliye Bakanının beyanları hakkında demeci ile Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın cevabı
31 30 607:608
9 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
31 30 612:613
31 35 730:742
10 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
32 38 8:24
32 39 99:112
11 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1966 yılı Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
33 46 383:391
12 Önergeler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. Sayısı :771)
34 54 602
35 63 567:570
35 65 660
35 67 709
36 78 35
13 Önergeler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. Sayısı 773)
34 54 602
35 65 660
14 Önergeler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (3/73) (S. Sayısı : 772)
34 54 602
35 65 660
36 78 35
15 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Van Üyesi Ferid Melen'in geçen birleşimdeki TC Merkez Bankası Genel Müdürünün görevinden alınması ile ilgili konuşmasına cevabı
35 56 4:6
16 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
35 56 11:13
17 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
35 62 518:519 533:535
18 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
35 63 569
19 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 440 sayılı Kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
35 67 695:700
20 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi İtiraz Komisyonuna dair sözlü sorusuna cevabı
35 67 704:705
21 Önergeler MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karmaa Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. Sayısı 773)
36 78 35