E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1964 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 40 679:694
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık personeline dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 73 714:716
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatoyu Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının icrasına ait Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı.
22 5 92:94
4 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat, Öztürkçine'nin, Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dair sözlü sorusuna cevabı.
22 11 260:263
5 Önergeler KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair
23 19 9:10
6 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1965 yılı Sağlık bütçeleri münasebetiyle.
24 34 733:747
7 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle.
25 42 255:259
25 43 278
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1973 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 25 542:553
9 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 1243 sayılı Kanunun lâfzına ve ruhuna aykırı tatbikat yapıldığına dair gündem dışı demecine cevabı
9 31 575
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tokat Üyesi Cevdet Aykan'ın, ilâç sorunu konusundaki gündem dışı demecine cevabı
18 14 327:332
11 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Siirt Üyesi Süreyya Öner'in, Pervari ilçesi köylerinde görülen ve 17 çocuğun ölümüne sebep olan kızamık salgınına dair gündem dışı demecine cevabı
18 17 404:405
12 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
19 30 545:554
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 34 622:632
14 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değişik 1. maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
27 47 241:243
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
15 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın 7.12.1976 tarihli 11. Birleşimde, «Erzincan Devlet Hastanesiyle ilgili sorunlar» hakkında gündem dışı demecine cevabı.
29 14 272:275
16 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
29 25 595:602
32 40 147:149
17 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 33 330:342