E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun değiştirilmesine dair Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
4 73 323:324
2 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un, Cumhurbaşkanının 21 Haziran 1962 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan beyanatına dair sözlü sorusuna başbakan adına cevabı
4 81 534
3 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyavuz'un, Müftü Süleyman Özbek'in yetersiz olduğu karan ile emekliye sevk edildiğinin doğru olup olmadı ğına dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 415:417