E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1966 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle
32 39 149:150
2 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1966 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 40 300:306
3 Demeçler Ve Söylevler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Hasan Dinçer; Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın temas ettiği hususlarda gerekli tedbirlerin alınmakta bulunduğunu ve gerekli kanunların hazırlandığına dair
34 48 79:80
4 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, ilâç İmalâtı yapan müesseselere dair sözlü sorusuna cevabı
35 67 702
5 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
36 93 479:481
36 94 488:502 520
36 97 568 586
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon abonelerinden alınan mükerrer paralara dair sorusu münasebetiyle
37 5 145:146
7 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1967 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle
38 26 341:343
8 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1967 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 27 532:537
9 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun senelerden beri devam eden ceza ve tevkif evine dair sözlü sorusuna cevabı
39 46 511:512
10 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 647 sayılı Kanunun geçici 5. maddesinde yazılı tüzüğe dair sözlü sorusuna cevabı
40 62 270
11 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 2350 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 ve 18. maddelerine bâzı fıkralar ilâvesine ve 17. maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18. maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
40 69 496:497
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
12 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı maddelerinin uygulanmasına dair sözlü sorusuna cevabı
44 4 78:79
13 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (ADALET BAKANI) : Af Kanunu tasarısı münasebetiyle
44 15 515
14 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (ADALET BAKANI) : 1968 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle
45 25 193:196
15 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (ADALET BAKANI) : 1968 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 27 434:446
16 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlardan dokuzar üye alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
46 39 7:12
17 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
46 41 178:187
18 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ucu maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
46 45 251
19 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan cetvele ve bu kanunun 1. maddesine ilâve yapılmasına dair kanun tasarısının ilgili komisyonlardan beşer üyenin katılması suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
46 48 343:344
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
20 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1969 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle
50 26 216:218
21 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 28 467:481
22 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Avukatlık kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda görüşülmeğine dair
51 36 983
23 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle
52 40 84 88:89 98
52 41 147 149 160 163 165 170 173 184 187
24 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3:1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
53 63 498:500