E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun; Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in 12. Birleşimdeki gündem dışı konuşmasına cevaben, İzmir ve İstanbul'da gecekondu yapmak için sahipli araziye vâkı tecavüz teşebbüslerinin menedildiğini, mülkiyet hakkının Anayasanın teminatı altında bulunduğunu, konuşmalarının yanlış anlaşıldığını, gecekondu problemini halletmek maksadiyle yeni bir tasarı hazırlanmakta bulunduğu hakkında demeci.
31 13 157:158
2 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1966 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 46 343:351
3 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
35 62 512
4 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Gecekondu kanunu tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale olunduğu komisyondardan ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon teşkiline dair
36 86 230
5 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Gecekondu kanunu tasarısı münasebetiyle
36 90 364:368 375 383:384
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
6 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere geçici bir komisyon teklifine dair
37 2 53
7 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
37 4 93:95 99:101
8 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su altında kalan köylere dair sözlü sorusuna cevabı
37 6 174:175
9 Demeçler Ve Söylevler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu; Doğu'da vukua gelen deprem ve bununla ilgili çalışmalar hakkında demeci.
37 7 210
37 8 241:248
10 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1967 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 33 1225:1232
11 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Fehmi Bayson'un, 3908 sayılı Kanuna dair sözlü sorusuna cevabı
39 46 505:506
12 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, İstanbul'da yapılan yeraltı ve yerüstü geçitlerinin inşaatındaki yolsuzluk iddialarına dair sözlü sorusuna cevabı
39 46 500:503
13 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Halûk Berkol ve 3 arkadaşının, İstanbul Belediyesince 6188 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsa yüzünden belediyenin büyük zarara uğratıldığına dair iddialar hakkında Senato Araştırması istiyen önergesi münasebetiyle
40 57 174:175
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
14 Demeçler Ve Söylevler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun; Tunceli ve Sakarya depremleri hakkında Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın geçen birleşimindeki demecine cevabı
44 5 99:101
15 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1968 yılı İmar Ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 32 1191:1192 1198:1205
16 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Konya Üyesi Sedat Çumralı'nın, Konya ovasındaki sel felâketine dair demeci münasebetiyle
46 39 6
17 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Salih Türkmen; Eleşkirt kasabasına getirilmesi istenilen içme suyu ihalesine dair sözlü sorusuna cevabı
47 52 95:96
18 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan 3 er üye alınmak suretiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair
47 53 103
19 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
47 55 177:185
47 56 196
20 Demeçler Ve Söylevler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun; Elâzığ ve Bingöl mülhakatında meydana gelen son depremin tevlidettîği zararları ve hasarın giderilmesi yolunda alınan tedbirleri ve yapılan yardımları açıklıyan demeci
47 61 424:425
21 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İller Bankası, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Ankara İmar Limited'in 1964, 1965,1966 yılları hesap ve neticeleri hakkında
48 71 425:430
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
22 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün Pülümür ve Kiği depremlerinde zarar gören vatandaşların durumları ile ilgili demeci münasebetiyle
49 12 349:352
23 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3: ve 7. maddelerimin değiştirilmesine, bu kanuna bir malulde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan dörder üye alınmak suretiyle Geçici Komisyon teşkiline dair
49 22 801:802
24 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İçel üyesi Lûtfi Bilgenin, İçel'de vukua gelen sel âfetinin meydana getirdiği büyük zararlara dair demeci münasebetiyle
49 23 843:844
25 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 33 712:742
26 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen demiryolları ile yol ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşmanın Protokollerin ve Nihai Andlaşmanın oylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
51 35 945
27 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Arsa Ofisi kanunu tasarısının, havale edildiği komisyonlardan dörder üye alınarak teşkil edilecek geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair Millet Meclisi 1/157, Cumhuriyet Senatosu 1/972)
51 35 914
28 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Konya Üyesi Fakih Özlen'in, Konya'daki sel felâketi hakkındaki demecine cevabı
51 38 1054:1055
29 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
52 42 204 208 221:233
52 44 243 245 255 264:270 274
52 46 352 359:362 370 373 375:376
53 54 106:108 110 121
30 Demeçler Ve Söylevler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun, Ege bölgesinde devam eden depremlere ve alınan tedbir ve yapılan yardımlar hakkında demeci
52 46 346:349
31 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Hakkâri yolunun biran evvel açılması ve bu bölgeye hayvan yemi yardımı yapılmasına dair demecine cevabı
52 49 483