E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1962 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 32 213:223
2 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Konya'da Yüksek İslâm Enstitüsünün ne zaman açılacağına ve İstanbul'daki Yüksek İslâm Enstitüsü binasının tedrisata yeter olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusuna cevabı
3 44 201
3 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, memleketimizdeki okulların durumlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusuna cevabı
3 44 198:199
4 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, fakülte ve yüksek okullarda okumakta olan takıntılı son sınıf talebelerinden çeşitli sahalarda istifade edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ve yedek subaylık mevzuuna dair Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıklarından sözlü sorusuna cevabı
3 45 225
5 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, dış memleketlere gönderilen öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusuna cevabı
3 47 258:259 261:262
6 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü binasının ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair Başbakan, Millî Eğitim ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
3 47 263
7 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in, orta tedrisatta tatbik edilmekte olan «Serbest saat» usulünden istifade edilip edilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
3 56 568:570
8 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Kadirli Maarif Memuru Mahmut Bozdoğan ve aynı kaza öğretmenlerinden Durdu Şahine son günlerde izin verilip verilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 213
9 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Ege Üniversitesinin hangi fakültelerden müteşekkil olduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 214
10 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, memleketimizdeki üniversitelerde ve yabancı üniversitelerde yetişen ve yetişecek ilim adamlarımıza dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 209:210
11 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, üniversitelerimizin ihtiyaçları karşılıyacak bir dereceye yükseltilmeleri hususunda neler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 200
12 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesine Ömer Lûtfi Borcalı'nın, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. maddelerinin tatbikinden neden müspet neticeler elde olunamadığı, tatbikatçıların ihmallerinin olup olmadığı ve eğer bu hükümler kâfi gelmiyorsa yeni bir tadil veya tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 204:205
13 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, asker öğretmenlere terfih hakkı tanınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 66 224:225