E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da tapulanan arazilere dair sözlü sorusuna cevabı
39 49 589:590
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kaynaşmalar bulunduğuna dair demecine cevabı
44 5 101:102
3 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat Çumralı ve Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Özel yüksek okullar konusunda Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılması hakkındaki Önergesi münasebetiyle
44 6 140:141
4 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
44 15 521:523
5 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiyle
45 26 364:367
6 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
45 26 378:380
7 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
45 26 391:395
8 Önergeler HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alınmak suretiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair
47 53 103:104
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
9 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 1969 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
50 27 359:366
10 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 1969 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
50 27 375
11 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 27 383:387
12 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Arsa Ofisi kanunu tasarısı münasebetiyle
52 47 410:412
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında Senatosu araştırması isteyen önerge münasebetiyle
55 25 243:259
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
14 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 31 302:303
15 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 31 348:355
16 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 31 313:316
17 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 31 320:323
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
18 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Danıştay Bütçesi münasebetiyle
56 33 437:439
19 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
56 34 467:472 479:481
58 68 153:156
20 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
56 34 494:499
58 68 163:166
21 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 1970 yılı bütçeleri münasebetiyle.
58 68 140:142
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
22 Demeçler Ve Söylevler HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylinin; Ankara'daki banka soyguncularının, olayın ehemmiyetine ve zanlıların karakterine uygun şekilde takibedil-diğine, takibatın tamamen kanunî şekilde cereyan ettiğine dair demeci ve Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın cevabı
62 27 687:691
23 Demeçler Ve Söylevler HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin; Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın evinin aranmasına teşebbüsün kastî olmadığına, bunun için yukardan verilmiş bir emir bulunmadığına dair
64 49 302:306