E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in;Malatya'da vukubulan olaylarla ilgili gündem dışı demecine cevabı.
24 28 544:546
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
22 57 123:125
3 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Başbakan Süleyman Demirel'e vaki çirkin saldırı hakkındaki gündem dışı demecine cevabı.
22 58 170:175
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle,
25 32 347:356
5 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 58. yıldönümüne rastlayan günde Erzurum'da cereyan eden olaylara dair gündem dışı demecine cevabı.
27 48 260:262
6 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu'nun Jandarmanın Kars İlçe ve köylerindeki Anayasa dışı tutum ve davranışları hakkında gündem dışı demecine cevabı.
27 52 342:346
7 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in belediyelere yapılan Devlet yardımı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi üzerinde.
27 59 620:621
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdı Özerdin, toplumu huzursuz hale sokan kira bedellerindeki keyfi artışlara dair gündem dışı demecine cevabı.
29 6 103:104
9 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 30 387:396