E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in; müstahsili korumak için, Devlet imkânları da nazara alınarak taban fiyatların tespit edileceğine, FİSKO Birliğin bu fiyatlar üzerinden alımlara devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığının, ihraç fiyatlarının Hükümetin gayretleri ile istikrara kavuştuğuna dair
59 79 271:273
2 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1970 yılı bütçesi münasebetiyle
56 36 142:149
3 Önergeler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifini görüşmek üzere, teklifin havale olunduğu komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle bir geçici komisyon kurulmasına dair
57 63 790
4 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 1970 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
58 70 328:332
5 Önergeler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna havale edilmiş bulunan «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifinin; Uzun Vadeli Kalkınma Plânında öngörülen esaslar yönünden incelenmesine imkân sağlanmak üzere, Bütçe ve Plân Komisyonuna da havalesine dair
59 74 6
6 Önergeler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan dörder üye alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
59 77 187
7 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi münasebetiyle
59 77 189 209:211
8 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
59 80 339:342
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
9 Demeçler Ve Söylevler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in, yurtta cereyan eden olayların bugün başlamadığına, bu hale gelmesinde birtakım mihrakların teşvikkâr hareketlerinin müessir olduğuna dair
62 13 178:179
10 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Yurtta cereyan eden olayların bugün başlamadığına, bu hale gelmesinde birtakım mihrakların teşvikkâr hareketlerinin müessir olduğuna dair demeci münasebetiyle
62 13 178:179
11 Demeçler Ve Söylevler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in, 13 numaralı Hazırlık Komisyonu raporunun TBMM toplantısında görüşülmesi sırasında Komisyon Başkanının bir beyanının doğurduğu şüphe ve bunun tahkiki yolunda vâki çalışmalara dair
62 18 337:340
12 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 13 Nolu Hazırlık Komisyonu raporunun TBMM si toplantısında görüşülmesi sırasında Komisyon Başkanının bir beyanının doğurduğu şüphe ve bunun takibi yolunda vâki çalışmalara dair demeci münasebetiyle
62 18 337:340
13 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 37 580:591
14 Demeçler Ve Söylevler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in; 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonundan gizlendiği iddia edilen müfettiş raporunun komisyonda geniş şekilde münakaşa edildiğine ve Komisyondan hiçbir belgenin gizlenmediğine dair
64 44 146:147
15 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 13 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonundan gizlendiği iddia edilen müfettiş raporunun komisyonda geniş şekilde münakaşa edildiğine ve komisyondan hiçbir belgenin gizlenmediğine dair demeci münasebetiyle
64 44 146:147
16 Demeçler Ve Söylevler GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in; Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'ya cevab olarak; 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun her istediği belgenin verildiğine, istenmediği anlaşılan müfettiş raporuna mesnedolan işlemlerin mahallinde geniş mikyasta incelemeye tabi tutulduğunun raporun tetkikinden anlaşılacağına dair
64 45 182:186
17 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'ya cevap olarak 13 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonunun her istediği belgenin verildiğine, istenmediği anlaşılan müfettiş raporuna mesnedolan işlemlerin mahallinde geniş mikyasta incelemeye tabi tutulduğunun raporunun tetkikinden anlaşılacağına dair demeci münasebetiyle
64 45 183:186