E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : 1962 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 34 476:494
2 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âlî Aksoy'un, Çanakkale civarında 3 yıl evvel inşasına başlanan Çimento fabrikasına ve Çanakkale-Balıkesir yolu üzerinde inşası tamamlanmış olan Valex Fabrikasının ne zaman işletmeye açılacağına dair sözlü sorusuna cevabı
3 45 220:221
3 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, ısınma maddeleri olarak kullanılan bilûmum yakıtların şehirlerimize dağılış miktarları, gösterdikleri artışlar ve artıklarının husule getirdikleri zararları önlemek için alınması icabeden tedbirlere dair sözlü sorusuna cevabı
3 45 215:216
4 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin. Elektrik Tarifeleri Talimatnamesinin 22. maddesinin tatbik atındaki aksaklıklara dair sözlü sorusuna cevabı
3 45 218:219
5 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif Aykurt'un, Siirt'in Batman kazasında bir çimento fabrikasının tesisinin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
3 45 222:224
6 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Esat Çağa île Âmil Artus'un işsizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
4 59 39:43
7 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa Özer'in, çimentoların toptancılar tarafından fahiş fiyatla satıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 86 316:317
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 6 198:202
6 7 260 294:295
9 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nevzat Sengel'in,6326 sayılı Petrol Kanununun 120. maddesine dair sözlü sorusu münasebetiyle
8 30 125:126
10 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1963 yılı bütçe kanumu tasarısı münasebetiyle
9 41 511:519
11 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
10 53 471:476 481:483
11 60 63:66 69:76 86:87 89
12 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saatine dair, sözlü soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
11 63 174:178 180:182
13 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Esat Çağa, İhsan Akpolat, Rifat Özdeş ve Ahmet Naci Arı'nın, Türk petrolleri hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
11 69 343
11 71 391:408
11 72 442:456
14 Demeçler Ve Söylevler FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, Ereğli Demir-Çelik İşletmelerine getirilen mal ve kıymetlerin Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu hükümlerine göre yurda giren yabancı sermayeye dâhil olup olmadığına dair sorusuna verdiği cevabı tashih ve tasrih demeci
11 73 471
15 Önergeler FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere havale edildiği komisyonlardan ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulması hakkında (Millet Meclisi 1/285; Cumhuriyet Senatosu 1/244)
11 73 474
16 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, Ereğli Demir-Çelik İşletmelerine getirilen mal ve kıymetlerin Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu hükümlerine göre yurda giren yabancı sermayeye dâhil olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
11 73 471
17 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine Fuel Oil yakılmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 609:610 612
18 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın, Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol ile Sümerbank eski Genel Müdürü Selâhattin Akyol hakkında bir emrin yerine getirilmemesi sebebine dair sözlü sorusu münasebetiyle
13 99 835:841 847:852
19 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
14 109 341:343 345:347
20 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi
15 124 529:532 539:541 544
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
21 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
16 11 131:134 136:137
16 12 147:149 154:157 160
16 13 184:186 197:199 201:203 207:210
16 14 238:239 245 247:249 258:261
16 15 308:311 316 322