E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Önergeler FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sıkıyönetim kanunu tasarısının, havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
65 67 65
2 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sıkıyönetim kanun tasarısı münasebetiyle
65 68 147:156 177:179 187:188 193
3 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
65 75 357
4 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 6996 sayılı Gülhane Tıp Akademisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
65 77 421:423 425:427
5 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri, harb gemisi cihaz ve silâhları ve harb gemisi inşa malzemesi satınalınmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
65 77 430
6 Önergeler FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 20.7.1967 tarihli ve 926sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
65 82 609
7 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
65 84 749:750 752
8 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
65 84 757:759 764 774:775 780
9 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Harb okulları kanun tasarısı münasebetiyle
66 97 427:428 445:447 455
66 98 476:478 481 484:485
10 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Hava Sanayiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyle katılma payı ihdası ve millî piyango hâsılatının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifi münasebetiyle
66 101 599:601 608:609 612 614
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1972 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 27 326:343
12 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 4.1.1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 52 329:331
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
21 51 611:612
14 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
22 61 257:260
15 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22. maddesi ile aynı kanunu değiştiren 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36. maddesi ile eklenen ek geçici 19. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
22 70 610:612 619:621
16 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
23 72 61:62
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
17 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 33 577:588
18 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108. maddesinin 1. fıkrasının sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle.
28 72 403:404 407:408
28 80 542:545
19 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı kanunla değişik 1 ve 2. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı münasebetiyle.
28 80 579:591
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
20 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22. maddesi ite aynı kanunu değiştiren 7.7. 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36. maddesi ile eklenen ek geçici 19. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
29 17 385:388
21 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 31 551:564