E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın, 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp Hazineye yapılan bağışlara dair sözlü sorusu münasebetiyle
4 79 497:498 500:502
2 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un Çanakkale mevkiindeki askerî mıntakalara dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 407
3 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
5 94 573
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 7 247 278 282
5 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 8 319:320 325:326
6 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
7 24 557:560
7 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyaseti üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 29 78:80
8 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : X ve XI. Dönem TBMM üyelerinin ödeneklerinden mütevellit TC Ziraat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçlarının 10 yıl faizsiz taksite bağlanmasına ait ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporları münasebetiyle
8 32 231:235 241:242
9 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
8 34 300:310
8 35 365:385
10 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi münasebetiyle
8 36 507:508
11 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 42 633:637
12 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Emlâk Alım Vergisi, Motorlu Kara taşıtları Vergisi, Değerli kâğıtlar,5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi,213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi,193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkındaki kanun taşanlarının, Damga Resmi ve diğer vergi kanunlarını görüşmek üzere evvelce teşkil olunan Geçici Komisyona havalesi ve Gelir Vergisi kanun tasarısında zirai kazançlara mütaalik hükümler bulunması sebebiyle bu tasarıyı görüşecek Geçici Komisyona Sanayi ve Tarım komisyonlarından dörder üyenin ilâvesi hakkındaki önergeleri (Millet Meclisi 1/372,1/396,1/282,1/290,1/307; Cumhuriyet Senatosu,1/184,1/183, 1/181,1/182,1/186)
10 43 6:8
13 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 45 112:113 120 124:125 128:130 134:136
14 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 45 87:91 95:98 105:107
15 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 46 170:171 173
16 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 46 188:190 195 197 199:200 205:207 215 218:219 223:226
10 47 253:255
17 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 47 261 270:274
18 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Vergi reform kanunları münasebetiyle
10 47 292
19 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
10 49 370
20 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler hakkındaki kanun tasarısı mütalâası münasebetiyle
10 53 478:479
11 60 62
21 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
11 70 371
22 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Kuzey-Atlantik Andlaşmasının Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
11 73 477:480
23 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
11 73 487:488
24 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : TC Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
11 73 490:492
25 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
11 74 537
26 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, kaloriferde linyit kömürü yerine Fuel Oil yakılmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 610:612
27 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir, 1963 yılı Bütçesinde köy ve il yollarının yapımına ayrılan tahsisattan büyük bir kısmının ithal edilecek yol makinaları bedelleri karşılığı olarak bloke edildiğine ve bu fasla süratle bir münakale yapılmadığı takdirde bu yolların yapımının aksıyacağına dair demeci münasebetiyle
12 88 757:758
28 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Belediye gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payların belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun tasarılarının, havale edildikleri komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/484, Cumhuriyet Senatosu 1/264)
13 89 3
29 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 271 Sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
13 90 156
13 91 277:279
30 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
13 95 644:648
31 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 98 810
32 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/42)
13 100 872
14 101 43
14 104 191:192
33 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (C. Senetosu 4/44)
13 100 872
14 101 43
14 104 192
34 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/47)
13 100 872
14 101 43
14 104 192
35 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/53)
13 100 872
14 101 43
14 104 192:193
36 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/22)
13 100 870 874:878
37 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/23)
13 100 870 878
14 101 41
14 102 87
38 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/21)
13 100 871
39 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/24)
13 100 870 878:879
40 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/25)
13 100 870 880
41 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/30)
13 100 871
14 101 42
14 104 190
42 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/26)
13 100 870 880:881
43 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/27)
13 100 870 881:882
44 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/28)
13 100 871
14 101 42
14 104 190
45 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/29)
13 100 871
14 101 42
14 104 190
46 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/31)
13 100 871
14 101 42
14 104 190
47 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/32)
13 100 871
14 101 42
14 104 190
48 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/33)
13 100 871
14 101 42
14 104 190
49 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/34)
13 100 871
50 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/35)
13 100 871
14 101 42
14 104 191
51 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/36)
13 100 871
14 101 42
14 104 191
52 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/37)
13 100 871
14 101 42
14 104 191
53 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/38)
13 100 871
54 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/39)
13 100 871
14 101 42
14 104 191
55 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/40)
13 100 872
56 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/41)
13 100 872
14 101 43
14 104 191
57 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/43)
13 100 872
58 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/46)
13 100 872
14 101 43
14 104 192
59 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/48)
13 100 872
14 101 43
14 104 192
60 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/52)
13 100 872
14 101 43
14 104 192
61 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/20)
13 100 871
14 101 41:42
62 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/49)
14 101 8
14 104 193
63 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/54)
14 101 8
14 104 193
64 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/56)
14 101 9
14 104 193:194
65 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/21)
14 101 42
14 104 189:190
66 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/33)
14 101 42
14 104 190:191
67 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/37)
14 101 42
14 104 191
68 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.3.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/39)
14 101 43
14 104 191
69 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/45)
14 101 8
14 104 193
70 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/50)
14 101 8
14 104 193
71 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/51)
14 101 8
14 104 193
72 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısının, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Karma Komisyona havale edilmesine dair (Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 1/284)
14 102 62
73 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifini, havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 2/269; Cumhuriyet Senatosu 2/98)
14 106 227:228
74 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, plân için sarf edilen para ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 108 290:293
75 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdülen prensiplere dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 108 295:296 298:299
76 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
14 109 358:360
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
77 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Geçici bir komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 1/530; Cumhuriyet Senatosu 1/322)
16 15 319
78 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı münasebetiyle
16 16 367
16 17 400:407 410:411 419:420 423
79 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
17 20 25
80 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Harçlar kanunu tasarısının, havale edildiği komisyonlardan 3 üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/376)
17 33 557
81 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
17 33 566
82 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
18 34 4:11 67:93
83 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 1964 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
18 35 121 145
84 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 1964 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
18 43 1051:1071 1075
85 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
18 43 1101:1102
86 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleri ile öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle
19 55 599
87 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair Geçici Komisyon seçilmesi hakkında (Millet Meclisi 1/625,1/632, Cumhuriyet Senatosu 1/400, 1/405)
20 63 9
88 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının 16.4.1964 günlü ve 63. Birleşimde teşkil olunan Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 1/628; Cumhuriyet Senatosu 1/406)
20 65 83:84
89 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının Gelir, Gider ve Vergi Usul Kanunu tasarılarını görüşmek üzere teşkil olunan Geçici Komisyonda müzakere edilmesine dair (Millet Meclisi 1/623, Cumhuriyet Senatosu 1/408)
20 68 306
90 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde değişiklik yapılmasına (Millet Meclisi 1/121; Cumhuriyet Senatosu 1/411)
20 69 364
91 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine, (Millet Meclisi 1/634; Cumhuriyet Senatosu 1/410)
20 69 364
92 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 21.6.1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına, dair kanun tasarılarının Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 1/633; Cumhuriyet Senatosu 1/412)
20 69 364
93 Önergeler FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 5393 sayılı Gümrük Kanununa bağlı geliş-gidiş, tarife cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Gelir ve Vergi Usul kanunu tasarılarını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair(Millet Meclisi 1/664; Cumhuriyet Senatosu 1/413)
20 70 456
94 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Damga Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle
20 70 491 496 498
95 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : Harçlar kanunu tasarısı münasebetiyle
20 70 477 484:485
96 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
20 71 628:635
20 72 648:651 656 658:660 664:665 668 670:671 677:682
20 73 692:693
97 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 73 704:705 708:710
98 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
20 74 772
99 Söz Alanlar FERİT MELEN (MALİYE BAKANI) : 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
20 74 758:761 765:766 768
100 Söz Alanlar FERİT MELEN (VAN) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugünkü durumuna dair sözlü sorusuna cevabı
21 76 16:20
1 2