E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Adli Tıp Müesesesinin bugünkü durumu hakkındaki gündem dışı demecine cevabı
4 67 699
2 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 24.5.1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.4.1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisine kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 68 742 746
3 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın İzmir'deki zeytinyağı yolsuzluğu konusunun bir sonuca varılmasına dair gündem dışı demeci münasebetiyle
5 71 12:13
4 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Osmanoğlu, 1936 doğumlu, Ahmet Şen hakkında af kanunu tasarısı münasebetiyle
6 82 30:31
5 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Son günlerde Adalet Gazetesinde bir konu hakkında yapılan neşriyata dair gündem dışı demeci
6 82 23:25
6 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nın Elazığ Emniyet mensuplarının adliyeye baskı yapmak için adliyede gösteride bulunduklarına dair gündem dışı demecine cevabı
6 97 660:661
7 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in Amerika Birleşik Devletlerinde neşredilen yanlış bir Türkiye haritasına dair gündem dışı demecine cevabı
6 97 662
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının görüşülmesi münasebetiyle
7 6 138:139 142 145 147
9 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının tümü üzerinde.
7 8 244:249 251
7 9 278:280 284 286
10 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Ankara havasının kirliliği konusunda Hükümet çalışmalarına dair gündem dışı demeci münasebetiyle
7 12 381
11 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Burdur Üyesi Ömer Faruk Kınaytürk'ün İstanbul Adlî Tıp Tetkik Şubesinin kapatılmasında dair gündem dışı cevabı.
7 17 591:592
12 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1973 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 24 391:402
13 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
9 31 611:614
14 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, bir Amerikan gazetesinde Türk politikacılarının ve Türk iş adamlarının eroin kaçakçılığı yaptığı hakkında neşredilen yazıya dair gündem dışı demecine cevabı
9 31 577:578
15 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
9 32 633 635 642
16 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : TC Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148. maddelerinin bazı fıkralarının değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında 397 TBMM Üyesinin tekliflerinin Millet Meclisince kabul olunan metni münasebetiyle
10 37 27:28
10 38 72:73
10 44 285:287
17 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Seçimlerin Temel hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni münasebetiyle
10 47 371 376