E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın, Iğdır deprem ve Demirci yangın felâketleri ve Hükümetçe alınan tedbirler hakkındaki demeci
4 81 519:521
2 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
5 93 516:519
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
3 Demeçler Ve Söylevler FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın; memleketteki sel felâketi ve alınan tedbirler hakkında demeci
7 22 473:474
4 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri'nin Talaş nahiyesinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54 evin kalkması için ne zaman ve hanigi raporlara müsteniden karar verildiğine dair sözlü sorusuna cevabı
7 22 475:478
5 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul'un nâzım plânına dair sözlü sorusu münasebetiyle.
8 30 138:140
6 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 41 595:603
7 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker ve Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in şiddetli kış ve yağmurların memlekette husule getirdiği tahribat ve bundan zarar görenlere yardım yapılması hakkındaki demeçleri münasebetiyle
10 50 395
8 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ Akarcanın Fethiye ve Marmaris deprem evleri inşaatında çalışan işçilere dair sözlü sorusu ve İmar ve İs kân Bakanı Fahrettin Kerîm Gökay'ın cevabı
10 54 508:509 511:512
9 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 101 25:26