E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî Gazetede yayımlanmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
65 65 32:34
2 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten hükümlü 1940 doğumlu Eminoğlu Elif'ten doğma Astsubay Kd. Başçavuş Ceylân Kökten hakkında Özel af kanunu tasarısı münasebetiyle
65 65 27
3 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun, Margarin Endüstrisine dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
65 73 291:294
4 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : TC Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
65 73 287
5 Demeçler Ve Söylevler DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, fındık taban fiyatlarının bir iki gün içinde ilân edileceğine dair.
65 84 741
6 Demeçler Ve Söylevler DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna ve Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'e cevaben:Anayasa tadili teklifinin partilere verildiğine, kısa zamanda sonuçlanacağını umduğuna, diğer kanunların da buna göre şekillendirileceğine, haşhaş ekimi tahdidinin bütün cepheleriyle ele alındığına, müstahsilin Hükümet tebliğlerine riayet etmeleri halinde zarar görmeyeceklerine dair.
65 84 743:744
7 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
65 89 909:911 916 918 920
8 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
66 95 280
9 Demeçler Ve Söylevler DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, mahsûlün bol olması hasebiyle meydana gelen biçerdöver sıkıntısına dair beyanı Tarım Bakanına intikal ettireceğine; ayçiçeği alımlarında destekleme taban fiyatlarının tespitinden ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için ayçiçeği müstahsili ile Hükümet yetkililerinin bir toplantı yapacağına dair
67 112 166
10 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : İzmir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin «İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
67 117 756:757 762
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sanayi ve Ticaret Bakanından Sözlü Sorusu münasebetiyle.
1 20 383:384
12 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Üyesi Ömer Lütfü Hocaoğlu'nun, pahalı Devlet yönetimi ve getirilmek istenen vergiler konularındaki gündem dışı demeci münasebetiyle.
1 21 393
13 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Tokat Üyesi Zihni Beti ile İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in yaptıkları gündem dışı konuşmaları münasebetiyle
1 22 456
14 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1972 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle.
2 26 192:197
15 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1972 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
2 26 222:224
16 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un Güney illerinde çekilen gübre sıkıntısı ve alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı demeci münasebetiyle.
3 37 592
17 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Üyesi Selahattin Cizreli oğlu'nun, memleketin içinde bulunduğu siyasi durumun nedenleri ve Hükümetin tutum ve davranışları konusundaki gündem dışı demecine cevabı.
4 48 246:247
18 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanunu tasarısı münasebetiyle.
4 60 516:521
19 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi Kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
4 64 640
20 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Bu Birleşimde gündem dışı demeçte bulunan Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'ya cevap veren demeci.
4 67 704
21 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
6 84 93:94 98
22 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Afyon Karahisar Üyesi M. Kâzım Karaağaçlıoğlunun, teknik personelin yan Ödemeleri ile ilgili 18.8.1972 gün ve 7/4821 sayılı Kararnameye dair gündem dışı demeci münasebetiyle.
6 88 192:194
23 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Truva yolcu uçağının Sofya'ya kaçırılma ve kurtarılma olaylarına dair gündem dışı demeci
6 96 621:624
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
24 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 19.12.1972 tarihli 13. Birleşiminde İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, PTT Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi için iç ve dış müşteriler tarafından ileri sürülen şikâyetlerin nedenleri hakkında yapmış olduğu konuşmaya dair gündem dışı demeci
7 15 488:489
25 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, 19.12.1972 tarihli 13. Birleşiminde PTT Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi hakkında İç ve dış müşteriler tarafından ileri sürülen şikâyetler konusunda yapmış, olduğu konuşmadan sonra gelişmelere dair gündem dışı cevabı
7 17 586:587
26 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1973 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
8 23 296:299
27 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Bazı Tekel Maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın TC Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair 9.3.1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
9 31 590:591