E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu'nun, memleketin suni gübre durumu hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 273 275:277
2 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil Artus'un bir kısım Doğu illerimizde hububat ve hayvan yemi sıkıntısı bulunduğuna dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 20 314:317
3 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Hopa'nın Hemşin köyü sürü sahiplerinin hayvanlarının Iğdır ilçesine kışlatmaya götürürken yolda Kars Valiliğince durdurulmaları ve sürü sahiplerinin Iğdır'daki araziden faydalanmalarının geçen seneden beri menedilmiş olmaları sebebine dair soranına cevabı münasebetiyle (6/19)
1 21 327
4 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : 1962 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 34 398:408
5 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifleri ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
3 40 78
6 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, çiftçimizin kullandığı süper fosfat gübrelere dair sözlü sorusu münasebetiyle
3 51 332:336