E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna dair sözlü soru münasebetiyle
37 5 141:142
2 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Rıhtım Resmi kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair (Millet Meclisi 1/133, Cumhuriyet Senatosu 1/701)
38 21 73:74
3 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü münasebetiyle
38 25 177:196
38 26 289:304
4 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1967 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 28 638:639
5 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1967 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 34 1268:1279
6 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının, ilgili komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/300, Cumhuriyet Senatosu 1/725)
39 40 234:235
7 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
39 43 368:370
8 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 30.12.1960 tarihli 143 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4. ve 26.6.1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
42 79 95:96
9 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
43 95 546:549
43 96 571 574 593 595 597:598 601 616:617
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Ankara Üniversitesi 1964 yılı Kesinhesap kanun tasarısı münasebetiyle
44 10 269
11 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
44 16 549
12 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle
44 18 608:609
13 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde
45 24 4:16 96
45 25 111:127 136:139
14 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1968 yılı Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
45 33 1280:1288
15 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Hoyran Gölündeki balık avına dair Senato araştırması istiyen Önerge münasebetiyle
47 53 109:113
16 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Devlet Malzeme Ofisinin 1964, 1965, 1966 yılları hesap neticeleri münasebetiyle
48 72 460:462
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
17 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanların haklarına dair sözlü sorusuna cevabı
49 10 253
18 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 29.12.1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
49 11 307:311 313:314 322
19 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
49 12 368:370 372 374 379:380
20 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 5484 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon kurulması hakkında
49 21 734
21 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldınlmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
49 23 868:871
49 24 885 895 899 921 929 939 943 946
22 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 25 4:17 114:119
23 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 34 839 848:850 854 855 856 858 863
24 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine dair sözlü sorusu münasebetiyle
51 36 988
25 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun, ilk öğretmen ödeneklerine, Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, üniversite asistanları tazminatına dair demeçlerine cevabı
51 36 975:976
26 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237. maddesi ile 238. maddesinin 4. fıkrasının uygulanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
51 38 1065 1074:1078
27 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
52 39 10
28 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
52 45 300:305 307 315:316
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
29 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve arkadaşlarının, ekonomimizin bugünkü durumu hakkında bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri münasebetiyle.
34 7 313:321