E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : 1966 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 43 69:83
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, zirai mahsullerimiz üzerinde büyük tahribat yapan karga mücadelesine dair sözlü sorusuna cevabı
37 4 123
3 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : 1967 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 31 957:979
4 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakanlığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
39 48 553:554
5 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da tapulanan arazilere dair sözlü sorusuna cevabı
39 49 590:591
6 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Orman Kanununda yapılması düşünülen değişikliklere dair sorusuna cevabı
40 64 309:316 321:325 327:328
7 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Denizli ili sınırları içinde bir tarım okulu açılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
40 64 309
8 Önergeler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere tazminat verilmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
40 66 400:401
9 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
40 69 487:488 490
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
10 Önergeler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
44 5 113
11 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : 1968 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 30 857 889:908
12 Önergeler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin ilgili komisyonlardan üçer üye katılmak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
46 48 345
13 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un, tohumluk sonora buğdayı hakkında yapılan ümit kırıcı neşriyata Hükümetin dikkatini çeken ve mümkünse Cumhuriyet Senatosuna açıklamada bulunmasını isteyen demecine cevabı
46 48 335:336
14 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin; ithal kotalarından çıkarılan orak ve tırpanın memleketimizde ihtiyaca yeter derecede imal edilemediğinden ithaline müsaade edilmesine dair demecine cevabı
46 48 338:341
15 Demeçler Ve Söylevler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın, tohumluklar ve hayvancılık sahasında Tarım Bakanlığının tedbir almakta bulunduğuna, Kars'ta bir hayvan Sağlık Okulunun açıldığına, vatandaşı tohumluk buğdayları yiyecek duruma düşürmemek için gerekli çalışmaların yapıldığına dair demeci.
47 62 462:463
16 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un, Erzincan ovasındaki taşkınlara dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
47 62 474
17 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Mersin ve havalisindeki limon ağaçlarının hastalığına dair sözlü sorusuna cevabı
47 62 477:478
18 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalının, Büyükada'da Tarım Bakanlığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair sözlü sorusuna cevabı
47 62 464
19 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tohumluklar ve hayvancılık sahasında Tarım Bakanlığının tedbir almakta bulunduğuna Kars'ta bir Hayvanı Sağlık Okulunun açıldığına, vatandaşı tohumluk buğdayları yiyecek duruma düşürmemek için gerekli çalışmaların yapıldığına dair demeci
47 62 462:463
20 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Çuko Birlik ile Sümerbank'ın pamuk alımı ve nebati yağ fabrikalarının çiğit almaması karşısında pamuk ekicilerin içine düştükleri duruma, çiftçi ve küçük tüccarın himayesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair demecine cevabı
47 64 526:529
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
21 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 31 428:445 447:448