E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1962 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 34 455:463
2 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa ile Amil Artus'un işsizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına, dair önergesi münasebetiyle
4 59 11:17
3 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, fikir işçilerini koruyacak yeni bir kanun tasarısının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 66 223
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un Almanya'ya giden Türk işçilerine dair sözlü sorusuna cevabı
7 18 377:378
5 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un, İşçi Sigortaları tarafından Ankara'da Hazine, belediye ve özel idareden satınalınan Akköprü'deki arsalar üzerinde inşa edilen Varlık mahallesine dair sözlü sorusuna cevabı
7 18 387:389
6 Demeçler Ve Söylevler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in, Tabiî üye Mehmet Özgüneş ve Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un temas ettikleri hususlarla Bakanlığın meşgul bulunduğu, işçi yevmiyelerinin vaktinde ödenmesi konusunda yeni İş Kanununa hükümler konulduğu hakkındaki demeci
8 33 268:269
7 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 40 475:484
8 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın Fethiye ve Marmaris deprem evleri inşaatında çalışan işçilere dair sözlü sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in cevabı
10 54 509:510
9 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarılarını, havale edildikleri Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler ve Plân komisyonlarından beşer üyenin iştiraki ile bir Karma Komisyon kurulmasına dair
11 62 140
10 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saatlerine dair sorusuna cevabı
11 63 182
11 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sendikalar kanunu teklif ve tasarısı münasebetiyle
12 82 363:370 378
12 83 401 410:413
12 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı münasebetiyle
12 88 786:795 804:805
13 89 15:16 47:48
13 90 90:94 110 113 115:116 121:122 126:127 136 138 154:155
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1964 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 41 864:875
14 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu münasebetiyle
19 51 275:279
19 52 430
19 53 515:518 522:523
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
15 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 35 907:912