E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş kanunu tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan seçilecek ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair (Millet Meclisi 1/693, Cumhuriyet Senatosu 1/611)
31 35 725:726
2 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1966 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 41 411:422
3 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Deniz iş kanunu tasarısının, İş kanunu tasarısını görüşmek üzere evvelce teşkil edilmiş bulunan Geçici Komisyona tevdi edilmesi hakkında
34 48 81
4 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
35 58 236:238
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Batı Almanya'da çalışan işçilerimize dair sözlü sorusu cevabı
37 4 113:115 117:119
6 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1967 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 32 1082:1090
7 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
39 44 395:398 409 415:416 424
8 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, şoförlerin Devlet ilgisine kavuşturulmasına dair sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
39 48 558:559 561:562
9 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş kanunu tasarısını görüşmek üzere ilgili komisyondan ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
40 52 39
10 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
42 79 99:100
11 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
42 81 190:191
42 82 225:227 231
42 83 240 259 268:269 275:276
42 84 312:313 315:317 320:321 335:336 338:339
42 85 392 396:398 410:412 420:425 428 434 442:443 449:450 453
42 86 496:499 501 503:505 507
12 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle
42 82 212:213
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
44 21 770:772
14 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı Bütçesinin, Bakanın kömür işçileri grevi münasebetiyle Zonguldak'ta bulunması dolayısıyla, Maliye Bakanlığı Bütçesinden önce görüşülmek üzere geri bırakılmasına dair
45 31 988
15 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1968 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 32 1240:1248
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
16 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İzmir Üyesi Mustafa Bozoklar'ın, Almanya'daki Türk işçileri arasında yapılan komünizm propagandalarına ve Hükümetçe alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı demecine cevabı
11 68 396:398