E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
54 16 607 615:617 619
2 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : TC Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalanmış bulunan «Kültürel işbirliği Andlaşması»nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
55 21 29:30
3 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanun tasarısı münasebetiyle
55 21 39:40 43:44 51:52 57
55 23 146:147 151 158:160 169:170 173 176
4 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
55 23 137:138
5 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa Ek kanun tasarısı münasebetiyle.
56 31 127:128
57 65 877:885
59 75 79:82
6 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
56 31 7:18
56 32 158:181
58 67 69:75
58 73 623:624
7 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Malîye Bakanlığı 1970 malî yılı bütçesi münasebetiyle
56 39 677:680
58 72 599:604
8 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1970 yılı Bütçesi kanunlaşıncaya kadar Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren tasarı münasebetiyle
57 43 85:87
9 Önergeler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısını görüşmek üzere tasarının havale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile, bir geçici komisyon kurulmasına dair
57 62 739
10 Önergeler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 19.2.1949 tarihli ve Milletler arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir geçici komisyon kurulmasına dair
57 62 739:740
11 Demeçler Ve Söylevler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Mesut Erez'in; Personel Kanunu hazırlıklarının son safhasına geldiğine, karşılığının bütçeye konduğuna, gecikmelerin konunun çok teknik olmasından ileri geldiğine dair
57 65 858:859
12 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, memurların durumuna, Personel Kanununun getirilmemesinin mahzurlarına dair demeci münasebetiyle
57 65 858:859
13 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Madenî ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
59 74 41
14 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Finansman kanun tasarısı münasebetiyle
60 94 393:401
60 95 435:437 459:460 467:468 483:488 490
60 96 503:504 508:509 511:512 516:517 520:525 527 533:536 538:539 549:550 559:560
15 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Emlâk Vergisi kanun tasarısı münasebetiyle
60 97 588:593 599:602 618:620 624:625 627:629 645:650 656:657 659 661:662
60 98 675 678 681:682 684
16 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 30.5.1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
60 98 696:697
17 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu Kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
61 99 37:48 67:76
61 100 88:90 98 100:103 108:109 128:134 141:142 152
61 101 184:185 190 197 201 213 215 225:227 231:233
61 102 299:302 307:308
61 103 325:329 341 345 353:356 359 363:364 366:370 372 378 382:389
61 104 400:401 405 408:411 419:424 434 436
18 Önergeler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına müteallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şahısların ticarî borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine müteallik Protokolün onaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan beşer üye seçilmek suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
61 103 389
19 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Genel Kadro kanunu tasarısı münasebetiyle
61 105 516 518:520 522:529
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
20 Demeçler Ve Söylevler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Mesut Erez'in; Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'e cevaben; bir reform getirmesi sebebiyle Personel Kanunu tatbikatının birtakım ıstırapları olacağına, intibak hatalarının düzeltileceğine ve kanunda eksiklikler varsa bunların da ikmal olunacağına dair
62 20 398:400
21 Demeçler Ve Söylevler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Mesut Erez'in; Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'a cevaben; Demirellerin hesaplarını inceleyen hesap uzmanı raporunun tüzük ve yönetmeliklerin tespit ettiği prosedür dahilinde muameleye tabi tutulduğuna dair
62 20 394:396
22 Demeçler Ve Söylevler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Mesut Erez'in; Personel Kanununun tanziminde «her işin bir ücreti olur», prensibinden hareket olunduğuna buna rağmen ayrıca, fazla çalışma iş güçlüğü, iş riski ve tedarik güçlüğü ücretleri gibi yan ödemelerin bu kanunda derpiş olunduğuna uygulamadaki aksaklıkların ve kanundaki noksanlıkların ıslahı yolundaki çalışmaların son safhaya eriştiğine dair
62 22 461:463
23 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1971 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle
63 29 4:14 124:140
24 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 37 623:629 639:640
25 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
63 38 679:683
26 Önergeler ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Bâzı İktisadî Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
64 40 18
27 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanacak faiz hadlerini tespit ve gerektiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
64 40 39:41
64 42 52:54 70:72