E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programı münasebetiyle
4 75 341:353
2 Söz Alanlar ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon raporu münasebetiyle
5 92 454:455
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 4 55:58
6 5 117:120
4 Söz Alanlar ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının 1964 yılına ait yatırım programları hazırlanırken yatırımların dağıtılmasında göz önünde bulundurulması lâzımgelen hususlar hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
10 54 503:504
5 Söz Alanlar ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi hakkında Hükümet olarak, Anamuhalefet partisinin görüşüne iştirak ettiklerine dair cevabı
14 109 333
6 Demeçler Ve Söylevler ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican; Maliye Bakanı Ferid Melen'le katıldıkları, Dünya Bankası Para Fonu toplantıları ve bu vesile ile Washington'da yaptıklarıtemaslar ve neticeleri hakkında demeci
15 121 300:303
7 Söz Alanlar ALİ EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Maliye Bakanı Ferid Melenle katıldıkları, Dünya Bankası Para Fonu toplantıları ve bu vesile ile Washington'da yaptıkları temaslar ve neticeleri hakkında demeci
15 121 300:303