E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Önergeler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının, havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle görüşülmesi hakkında
31 20 246:247
2 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1966 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 40 332:339
3 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısı münasebetiyle
35 57 136:141 144:147
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
4 Demeçler Ve Söylevler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun; Bulgaristan'ın hududumuzda yığınak yapmadığına; NATO Komutanının sözlerinin; Varşova Paktı devletlerinin harb hazırlıkları hakkında bilgi verdiğini ve NATO Kuvvetlerinin bu ölçüde modernize edilmesi gerektiğini ifadeye mâtuf bulunduğuna dair demeci.
37 6 158
5 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1967 yılı Millî Savunma Bütçesi münasebetiyle
38 28 588:601
6 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
40 68 461
7 Önergeler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısını görüşmek üzere ilgili komisyonlardan dörder üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon teşkiline dair
42 77 7
8 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 20-21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
42 77 7:8
9 Demeçler Ve Söylevler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun; Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in bâzı general ve subayların kanunları umursamaz bir tutum içinde bulundukları hakkındaki konuşmasına dair demeci.
42 80 122
10 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı münasebetiyle.
43 87 60:65
43 88 93 116:118
43 89 127 133 138:140 145:146 152:153 155 157 161
43 90 200 204 211 217:222 236 240 243:245 248 254:256
43 91 277
43 92 358 371:374 394:395
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1968 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 27 482:493
12 Demeçler Ve Söylevler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun; Tabiî Üye Mucip Ataklının yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile İlgili rapor münasebetiyle şahsı ve kürsüde kendisini müdafaa imkânına sahip bulunmıyan bir komutan hakkındaki beyanlarına cevabıi demeci.
46 40 63:64
13 Önergeler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve yardımcılarına, tıp personeline döner sermayeden ödenek ve prim verilmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlardan beşer üye katılmak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
46 48 367
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
14 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın erat harçlıklarının artırılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
49 6 148:149
15 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1969 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 28 534:549
16 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
53 54 130:132 134 136
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
17 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 31 386:397
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
18 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
56 34 533:548
58 68 177:180
19 Önergeler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
57 56 532
20 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle
57 63 813:814 820:822
21 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
59 74 13:14
22 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 6.6.1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
61 102 285:286 289
23 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 21.6.1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
61 102 255:259 275:277 281:282
24 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
61 104 454:458
61 105 477:478 480 484 486:488 490:493 499 505
25 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiyle
61 106 551:553 560:561 570 573:574
26 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
61 106 581:583
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
27 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1970 Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
64 45 192:193 199:201