E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin darlığına dair sözlü sorusuna cevabı
39 49 583:586
2 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, fiyat artışlarına dair Başbakandan sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
40 62 264:266 269:270
3 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı maddelerinin uygulanmasına dair Adalet ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
40 66 402:403
4 Önergeler AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/362, Cumhuriyet Senatosu 1/823) ile, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna-bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun tasarısının kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 1/390, Cumhuriyet Senatosu 1/824)
43 92 381:383
5 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
43 96 569:570
6 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
43 96 563:564
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : 1967 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 29 738:753 755
8 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair sözlü sorusuna cevabı (6/465)
47 62 465:467 469:470
9 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık avcılığına dair sözlü sorusuna cevabı (6/489)
47 62 471:472
10 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : TC Ziraat Bankası, Emniyet Sarayı ve Devlet Yatırım Bankası 1964, 1965, 1966 yılları hesap neticeleri hakkında
48 71 401:403
11 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Et ve Balık Kurumu 1964, 1965, 1966 yılları hesap ve neticeleri hakkında
48 72 462:466
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
12 Demeçler Ve Söylevler AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in, Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin geçen birleşimde yaptığı pamuk fiyatlariyle ilgili demecine cevabı
49 2 17:18
13 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Kütlü fiyatları ve Çiğit konusundaki demeci münasebetiyle
49 6 146:147
14 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, geçen yıl dış memleketlere ihracedilen zeytinyağına ve Erzurum Üyesi Osman Alîhocağil'in, zeytinyağına madenî yağ karıştıranlara dair sözlü sorularına cevabı
49 10 255:260
15 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, buğday, ekmek ve diğer unlu maddeler konusunda Senato araştırması istiyen önergesi münasebetiyle
49 22 819:824
16 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 30 239:249
17 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 16.7.1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
51 35 934:935 937:938 940 944
18 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
52 52 690:691 694:696
19 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Kooperatifler kanunu tasarısı münasebetiyle
53 53 22:26 36 38:40 45:46 54 57 61:62 74 77
20 Önergeler AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Su ürünleri kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
53 69 600