E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Ö. Albay Egesel hakkında Adliye Bakanlığınca bir tahkikat açılıp açılmadığına dair sözlü sorusu münasebetiyle,
4 79 495:496
2 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın, inşa edilmiş olan Yüksek Yargıtay binasına dair sözlü sorusuna cevabı
5 86 319:320
3 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın, parti kongre ve toplantılarında vukubulan beyan ve tahriklere dair sözlü sorusuna cevabı
5 86 310:311
4 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İkinci Koalisyon Hükümetinin affa ait protokolünde ne için yalnız siyasî suçluların nazarı itibara alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 87 335:336
5 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları münasebetiyle.
5 92 482:483
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun 161. maddesinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
6 8 336:338
7 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Ataklının, müebbet hapse mahkûm bulunan düşük Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu'na dair sözlü sorusuna cevabı
7 14 272:273 277:278
8 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı'nın, Doğu ve diğer illerde jandarma ve zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şikâyetlere karşı aldıkları tedbirlere dair sözlü sorusuna cevabı
7 22 489
9 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Turgut Göle'nin, Başbakan İsmet İnönü'nün, CHP'nin 22 Ekim 1962 günü İstanbul il kongresinde söylediği nutka dair sözlü sorusuna cevabı
7 22 494:495 497:498
10 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Ataklı'nın, İstanlbul'da İşçi Partisinin tertiplediği açık oturum ile, 14.11.1962 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakülltesinde tertiplenen açık oturuma dair sözlü sorusu münasebetiyle
7 22 484
8 30 117:118
11 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Ataklı'nın, 8 Ağustos 1962 tarihinde Gemlik Küçük Kumla köyünün İskele Gazinosunda vuku bulan hadiseye dairsözlü sorusuna cevabı
7 22 485
12 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi Koçaş'ın, Cumhuriyet Gazetesinde «Türkiye'nin tek kurtuluş yolu sosyalizmdir» başlığı altında yayınlanan ve bâzı tevkiflere sebeb olan yazı münasebetiyle, gündem dışı demecine cevabı
7 24 542:544
13 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıldız'ın, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili işlemlere dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
8 30 134
14 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
8 36 551:557
15 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun İkinci Koalisyon Hükümetindeki partizanca davranışlara dair sözlü sorusuna cevabı
10 43 27:30
16 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
10 49 341:343 347:348 353 379
17 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, komünizme karşı Hükümetin aldığı tedbirlere dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
11 65 252:253
18 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem Tüzemen'in Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu, raporu münasebetiyle
12 78 48
19 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniversite gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
13 99 829
20 Önergeler ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Yakalanan ve tutuklanan bâzı kimselere tazminat verilmesine dair kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 1/544; Cumhuriyet Senatosu 1/311)
15 121 298 303