E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, öğrencileri yaz aylarında açılacak kurslar, kamplar ve atelye çalışmaları ile yetiştirmek için neler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
4 74 336:338
2 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
4 75 354:355
3 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurun Kanununun 3. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesi hakkındaki 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları
4 78 458
4 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, İmam-Hatip okullarının orta kısmının neden lağvedildiğine dair sözlü sorusu münasebetiyle
4 79 503:504
5 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'a dair sözlü sorusuna cevabı
5 87 333
6 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa dair sözlü sorusuna cevabı
5 87 340:341
7 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Hükümet programında aydın din adamlarının yetiştirileceğine dair sözlü sorusuna cevabı
5 87 342:343
8 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın, geçen yıl üniversite ve yüksek okullara devam İmkânı bulamıyanlarla, bu yıl liselerden mezun olacak öğrencilerin üniversitelere devamı için ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 87 326:327 330:331
9 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı'nın, kültür ataşelerinin Avrupa'dakî ödevlerinin neler olduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 409:411 413:414
10 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in. 1950-1962 yıllan arasında öğretmenlikten ayrılanlara ve öğretmenlik meslekinin cazip hale getirilmesi için neler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 402:403 405:406
11 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, korunmaya muhtaç çocukların yurt ve tahsisatlarına dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 397:399
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
12 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray'ın, son üç yıla ait okul inşaat ve tahsisatlarına dair sözlü sorusuna cevabı
7 18 379:382
13 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, ilk ve orta dereceli okullara dair sözlü sorusuna cevabı
7 18 371:372 375:376
14 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mehmet İlkuçan'ın, 1963 yılı Bütçesinde öğretmenlerin maddi ve mânevi terfi bakımından ne gibi hususların bulunduğuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
8 30 121
15 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun bu yıl Ankara ve Orta-Doğu Teknik üniversitesinin giriş imtihanlarına giren ve kazanan talebelere dair, sözlü sorusu münasebetiyle
8 30 113:116
16 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 38 140:152
17 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın 27 Mayıs İnkılâbından sonra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsüne dair sözlü sorusuna cevabı
10 43 25:26
18 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun ortaokul ikinci sınıfına kadar gösterilen din derslerinin kâfi gelmediği, ortaokul üçüncü sınıfta ve lisede din derslerinin seçme ders olarak konulmasına dair sözlü sorusuna cevabı
10 54 512:513
19 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in Ege ve Atatürk Üniversitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 54 513
20 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 56 566:568
21 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'a cevabı
11 69 346:348
22 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Milli Eğitim yayınevlerinde satılan neşriyata dair cevabı
11 69 345
23 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, Dilekçe Karma Komisyonunun 24.2.1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 saytlı Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle
11 70 369:370