E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Sayın Veysi Yardımcı'nın İmar maksadiyle evvelce muhtelif şehirlerimizde yapılmış olan istimlâklere dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 16 219:220
2 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, 263 sayılı Kanunla, memur, emekli, dul ve yetim maaşlarına yapılan zammın % 15 inin tehir edilip edilmiyeceğine dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 18 248:252 255:258
3 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı Kamın ile Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
1 25 430:435
4 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
1 28 521:528
1 29 588:596
5 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : 1962 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 35 579:583 589
6 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapora münasebetiyle
3 38 13:14
7 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifleri ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
3 40 76
8 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in, memlekette sosyal adalet nizamını sağlıyacak olan Personel Kanununa dair sözlü borusuna cevabı
3 56 565:567