E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Hükümet Programının Okunması İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 26 ncı Hükümetin (VIII. İnönü Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 9 100:112
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 26 ncı Hükümetin (VIII. İnönü Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 10 114:136 137:163
3 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, bütçe görüşmelerinin sona ermesi münasebebetiyle demeci
2 36 632:633
4 Teklifler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Anayasa nizamım mîllî güvenlik, ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanım teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/162, Cumhuriyet Senatosu 2/11)
3 43 128:129 181:183
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa ile Âmil Artus'un işsizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
4 59 6
6 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, son günlerde Ankara'da cereyan eden hâdiseler hakkında demeci
5 89 362:364
7 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün son Küba olaylarının doğurduğu milletlerarası siyasi durum ve Türk Hükümetinin tutumu hakkındaki demeci
5 95 650:651
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 7 299:301
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : 1963 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler münasebetiyle
9 42 662:663
10 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, 20/21 Mayıs isyan hareketleri ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başarısı hakkındaki demeci
11 65 249:250
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
11 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, yeni Hükümeti takdim ve Kıbrıs hâdiseleri ve alınan tedbirler üzerinde açıklamaları ile,Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, Kıbrıs olaylarının cereyan tarzını ve alınan tedbirleri, Garanti Andlaşmasının tatbik şeklini açıklaması, bu konu üzerinde CKMP, AP, CHP, YTP ve MP sözcüleri ile kendi adlarına bâzı üyelerin demeci
17 20 6:20
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Yeni Hükümeti takdim ve Kıbrıs hâdiseleri ve alınan tedbirler üzerinde açıklaması
17 20 6
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı münasebetiyle
17 22 161:172
14 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle.
17 23 177:217
15 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : 1964 yılı bütçesinin kabulü münasebetiyle demeci
18 43 1103
16 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, kendisine yapılan suikast teşebbüsü dolayısiyle Cumhuriyet Senatosunda gösterilen yakın alâkaya teşekkürlerini bildiren sözleri
19 47 110
17 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, Kıbrıs olayları hakkında geniş izahlar ve daha geniş açıklamalarda bulunmak üzere kapalı oturum yapılmasını teklif ve güven oyu isteminin gerekçesine dair açıklaması
21 77 44:48
18 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Hükümetin güven oyu istemesi sebebine dair Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'nün demeci münasebetiyle
21 77 52:53
19 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Kıbrıs olayları ve Hükümetin takibettiği politika hakkında gerekli izahatı vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasına dair önerge münasebetiyle
21 91 575:582
20 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : AP Senato Grup Başkanı Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil ve 7 arkadaşının Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika konusunda grupların ve üyelerin de mütalâalarını söyliyebilmelerini temin ve Senatonun görüşünün belirtilmesi için Genel Görüşme münasebetiyle
21 93 624 659:660
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
21 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğretmenler ve öğrencilerle Kuran kursu hocası arasında meydana gelen çatışma sebepleri, neticeleri ve bu konuda alınan tedbirler hakkında
23 26 251:252
22 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakanlık 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 30 145:149
23 Demeçler Ve Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakanın; 17 Şubat 1965 Çarşamba günü saat 15 te Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapacağına dair bildirisi
25 42 244
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
24 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyetin ilânının 50. Yıldönümünün kutlanması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni münasebetiyle
10 43 255:256
25 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23. madde eklenmesine dair teklifin Millet Meclisince maddelere geçilmesi kabul olunmayan metni münasebetiyle
10 48 446:447
26 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
11 67 341:343 355:356 372:373
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
27 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
13 2 59:61
13 3 97:99