E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı hükümlerine dair sözlü sorusu münasebetiyle
65 67 66:67
2 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
67 118 803:807 817:818
67 119 841 844 856:857