E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, Milliyet Gazetesinde neşredilen bir fıkraya dair sorusuna Adalet Bakanı İrfan Baran'ın cevabı münasebetiyle
26 75 874:875
2 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 78 169:173 177:180
3 Önergeler İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifinin ilgili komisyonlardan beşer üye alınarak teşkil edilecek bir geçici komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 2/676, Cumhuriyet Senatosu 2/163)
29 101 67:70
29 105 361:364
4 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı İrfan Baran'ın, Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmesine dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
29 105 363
5 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
30 109 41:42
6 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cezaların infazı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
30 116 447:448