E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bütçe Komisyonu seçimi münasebetiyle
5 90 378:379
2 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı'nın, bu sene Doğu illerinde kıtlık yüzünden mahsül alamıyan vatandaşlar için ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 90 391:392
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Fehmi Boysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden beri İstanbul-Ankara yolunda kaç trafik kazası olduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
7 15 295:296
4 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 38 204:216
5 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker ve Tekirdağ Üyesi Selâmi Ürenin şiddetli kış ve yağmurların memlekette husule getirdiği tahribat ve bundan zarar görenlere yardım yapılması hakkındaki demeçleri münasebetiyle
10 50 394:395
6 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Antalya üyesi Mehmet İlkuçan'ın Korkuteli havzasını sulamak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja dair sözlü sorusu münasebetiyle
10 50 396
7 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Ötürkçine'nin İstanbul'un nâzım plânına dair sözlü sorusuna cevabı
10 50 399:400
8 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin Kadıköy semtindeki Kurbağalıdere mıntakasına dair sözlü sorusuna cevabı
10 50 397:398
9 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard Internainal Inc. Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 58 610:614 616:617
10 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın Ceyhan nehrinin taşmasiyle tahribata uğrıyan Maraş Hidro-Elektrik Santralinin ıslah edilememesi yüzünden Maraş'ın, o günden beri karanlıklara gömüldüğünü, bu sebeple sınai faaliyetin durduğunu ve Hükümetçe âcil tedbirler alınması hakkındaki demeci münasebetiyle
11 69 341
11 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 9. Bölge Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilayetlerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunmadığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 623:628 631:634
12 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
14 109 354:355 357:358
13 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevfhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanılığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
15 115 106
14 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sivas Kongresince seçilen Temsilci Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
15 115 101:102
15 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48. maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı münasebetiyle
15 116 168
16 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
15 116 187