E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, öğretmenlerin usulsüz olarak nakline dair sözlü sorusuna cevabı
39 48 563:564
2 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da kurulacak olan üniversiteye dair sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
39 48 554:555
3 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta olan Teknik Okula dair sözlü sorusuna cevabı
39 50 607:608
4 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun ve buna ek 19.9.1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16.2.1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
40 53 53:55 57:59
5 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, erkek sanat enstitülerine dair sözlü sorusuna cevabı
40 62 271:272 276
6 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın, basında neşredilen, yurttaşlık bilgisi kitaplarındaki 27 Mayısla ilgili bölümün değiştirilmesi haberlerine dair sözlü sorusuna cevabı
40 62 274 276
7 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair teklif münasebetiyle
40 63 295
8 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın; İzmir'de açılacak yüksek teknik okuluna dair sorusuna cevabı
40 64 306:307
9 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın Denizli ilinde bir yüksek okul açılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
42 77 24
10 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, ticaret liselerinden mezun olanlara dair sözlü sorusuna cevabı
42 77 23
11 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
42 80 145:146
12 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
42 85 389
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Üyesi İzzet Birand'ın, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ile ilgili olarak basında görüle yayınlara dair sözlü sorusuna cevabı
44 7 171:172
14 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in özel yüksek okullar konusunda Senato Araştırması istiyen önergesi münasebetiyle
44 7 164:169
15 Demeçler Ve Söylevler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, geçen birleşimde, Türkiye Öğretmenler Sendikasının yılbaşı münasebetiyle gönderdiği tebrik kartı hakkında bakanlıkça ne işlem yapıldığına dair gündem dışı konuşmasına cevabı
44 18 603:604
16 Demeçler Ve Söylevler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in, Bakanlığın imtihan yönetmeliği üzerinde hassasiyetle durduğuna, Türklüğü, ile iftihar eder, bilgili ve disiplinli bir nesil yetiştirilmesi için program ve yönetmeliklerin ıslahı yoluna gidildiğine dair demeci
44 23 858:862
17 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
44 23 872
18 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda uygulanmak üzere yayınlanan sınıf geçme ve imtihan yönetmeliğine dair sözlü sorusuna cevabı
45 37 1507 1510:1511 1513:1514
19 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; Sincan Ankara Lisesi ile coğrafya öğretmenine dair sözlü sorusuna cevabı
45 37 1501:1505
20 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nın açılacak ilköğretime okullarına dair.sözlü sorusuna cevabı
47 54 125:126
21 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in Eğitim konusunda Senato araştırması açılmasını istiyen önergesi münasebetiyle
47 54 131 137:143
22 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
47 57 229
23 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısının, tasarının havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
47 58 304
24 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gündeme alınmasına dair
47 58 304
25 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
47 58 316:318 320
26 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakları hakkındaki kanun teklifinin, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
47 59 328:329
27 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1964, 1965, 1966 yılları hesap ve neticeleri hakkında
48 75 696:697
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
28 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, gençlik hareketlerinin gün geçtikçe huzuru ve demokratik düzeni sarsıcı bir hal aldığına, bu yolda alınacak tedbirlere dair demeci münasebetiyle
49 4 55
52 50 556:557
29 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, ilkokul öğretmenlerine duyulan İhtiyaca dair sözlü sorusuna cevabı
49 4 70:72
30 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, köy ilkokullarından mezun olan öğrencilere dair sözlü sorusuna cevabı
49 4 63:64 66:67
31 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, ders aracı fiyatlarının artışına dair sözlü sorusuna cevabı
49 6 150:151 153
32 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, eğitim enstitülerindeki boykot hareketi hakkındaki demecine cevabı
49 6 139:142
33 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, okul bulunmıyan köylere dair sözlü sorusuna cevabı
49 6 163:164 166
34 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün. yatılı bölge okullarına dair sözlü sorusuna cevabı
49 6 167:169
35 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da yabancı bir isimle açılan ve okul mahiyetini taşımıyan bir müessesenin hâlâ vatandaşı istismar etmesine müsaade edilmesine dair demecine cevabı
49 8 220:221
36 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hayri Dener'in, özel yüksek okullar mevzuunda, Anayasanın 21. maddesiyle 120. maddesinin uygulamada çelişmez göründüğünü, bu kanun, hukuk yönünden açıklığa kavuşturuluncaya kadar yeni özel yüksek okullar açılmamasını istiyen demeci münasebetiyle
49 11 278:279
37 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek için sıra bekliyen çocuklara dair sözlü sorusuna cevabı
49 14 447:448
38 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, üniversiteye giremiyen ve boykotlara devam eden öğrencilerin sorunları konusunda demeci münasebetiyle
49 14 436:438
39 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Özel yüksek okullar hakkındaki Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle
49 18 603:610
49 21 774:788
40 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
49 19 675:677
41 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
51 29 104:127
42 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretini üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
52 48 442:445 455 459 467
43 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Güzel Sanatlar Akademisi kanunu tasarısının havale edildiği komisyonlardan beşer üye alınarak teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
52 48 431:432
44 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı münasebetiyle
53 55 176 181:184 186 190:191 194:196 199:201 203 206:207
45 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
53 55 155 157:159
46 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci maddelerin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
53 55 149:150
47 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanunu tasarısı münasebetiyle
53 56 261 269 271 274
48 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim yardımcı personeline prim verilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
53 56 283:284
49 Önergeler İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunla değiştirilen 32. ve 38. maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici Komisyonda görüşülmesine dair
53 69 600
50 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 19. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
53 71 684:687 694 700 703 708:711 723:724 733 736 743:744 746:748