E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kıbrıs olayları ve son durum hakkında demeci
31 4 42:43
2 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Millî Birlik Grubunun Kıbrıs meselesi ile ilgili bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
31 28 498:514
31 29 562:571 593:594
3 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in; Kıbrıs cıkarmasiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jonhson tarafından Hükümetimize gönderilen mektubun bir gazetede farklı olarak yayınlanmasından sonra Hükümetçe bu ve buna verilen cevabın da açıklanmasına dair demeci ve bu konuda kabul edilen Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Âmil Artus'un önergesi
31 32 681:714
4 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1966 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 44 176:188
5 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, Birleşik Arap Cumhuriyetine ait iki harb gemisinin İstanbul'a gelmesi konusunda İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in 81. Birleşimde yaptığı gündem dışı demecine cevabı
36 83 182:184
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı
37 5 139:140
7 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1967 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
38 26 372:385
8 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Muğla Üyesi İlyas Karaöz ve arkadaşının, son günlerde gelişen Orta-Doğu hâdiseleri hakkında Hükümetçe izahat verilmesi hakkındaki önergesi münasebetiyle
40 66 392:393
9 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın; Orta-Doğu buhranına, Türk topraklarındaki üslerden her hangi yabancı bir Devletin cereyan etmekte bulunan Arap-İsrail savaşına müdahalesine ve bir emrivaki ile karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınmasına dair demecine cevabı
40 66 396:397
10 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in 18.7.1967 tarihli 87. Birleşiminde Papa VI. Paul'ün memleketimizi ziyareti dolayısiyle yaptığı gündem dışı konuşmaya cevabi demeci
43 91 288:289
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun Makarios idaresinin Rauf Denktaş olayı ile ilgili tulumuna dair sözlü sorusuna cevabı
44 4 69:71
12 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1968 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 31 1013:1029 1041
13 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair sözlü sorusuna cevabı
46 41 106:107
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
14 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak'ın ikili anlaşmalara dair Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
49 2 26:28 33:34 37
15 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 29 34:46 53
16 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Milletvekili seçimleri sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyolarından yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün sonra saat 15:00'de, toplanmasına karar verilmesini istiyen Adalet Partisi Grubu Başkanvekili İlyas Karagöz'ün önergesi münasebetiyle
53 67 542
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
17 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, Türk-Sovyet münasebetleri hakkında
54 10 397:400
18 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in; Suriye Hükümetinin birtakım anlaşmaları tanımak istemediğine ve her fırsatta bunlar üzerinde durulduğuna dair demeci,
55 24 193
19 Önergeler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İkili anlaşmalara ilişkin olarak vereceği bilgi için bir gizli oturum yapılmasına dair
55 29 378:383
20 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in ikili anlaşmalara ilişkin olarak vereceği bilgi için bir gizli oturum yapılmasını isteyen önergesi münasebetiyle
55 29 382:383
21 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi dolayısıyle
56 37 272:286 289:291
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
22 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in; demokrasilerde hükümetlerin kaderlerinin Meclislerde tâyin olunduğuna, siyasî iktidarların ise seçimlerle taayyün ettiğine dair
62 24 554:555
23 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 36 379:396 400
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
24 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 37 414:424
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
25 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Avustralya'daki yurttaşlarımızın acil kültür sorunları konusundaki gündem dışı demecine cevabı.
29 16 337:338
26 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 31 612:621
27 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkındaki sözleşmeye ve bu sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
32 40 122
28 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine Katılınmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
32 40 127